Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4318/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4318/TCT-DNNN
V/v: Thủ tục xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1896/CT-QLTN ngày 27/6/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc thủ tục xóa nợ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1a Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính quy định đối tượng xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN đối với DNNN thuộc đối tượng giao, bán: "Doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ có các Khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản của doanh nghiệp hoặc lớn hơn số tiền thu từ bán doanh nghiệp…".

Tại Điều 20 Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ quy định nguyên tắc xử lý các Khoản nợ của doanh nghiệp:

"1. Các Khoản nợ phải thu, phải trả do doanh nghiệp giải quyết. Trường hợp người mua cam kết kế thừa các Khoản nợ phải thu, phải trả thì ghi trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp và thông báo cho các bên có liên quan biết.

2. Trường hợp số tiền thu từ bán doanh nghiệp không đủ thanh toán các Khoản nợ của doanh nghiệp thì giải quyết như sau:

a) Xóa nợ thuế và các Khoản nợ ngân sách Nhà nước…".

Khoản 2, 3 Điều 28 Nghị định số 103/1999/NĐ-CP nêu trên quy định quyền và nghĩa vụ của người mua doanh nghiệp…

"2. Trường hợp tiếp tục duy trì đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người mua được kế thừa các quyền lợi của doanh nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán doanh nghiệp và các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

3. Có nghĩa vụ thanh toán tiền mua doanh nghiệp theo thời hạn và các Điều kiện ghi trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp; thực hiện đúng các Điều kiện và cam kết với người bán doanh nghiệp; kế thừa các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo hợp đồng và quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định bán DNNN là Công ty Khoáng sản Quảng Ninh cho Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh thì:

- Nếu người mua (Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh) đã cam kết kế thừa các Khoản nợ phải thu, nợ phải trả (trong đó bao gồm cả nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN) và ghi rõ trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp thì không thực hiện xóa nợ thuế và các Khoản nợ NSNN. Người mua doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán các Khoản nợ phải trả (bao gồm cả nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN) như đã cam kết khi mua doanh nghiệp.

- Nếu số tiền thu từ bán doanh nghiệp không đủ thanh toán các Khoản nợ của doanh nghiệp, người mua (Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh) không kế thừa các Khoản nợ phải thu, nợ phải trả (trong đó bao gồm cả nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN), và ghi rõ trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp thì thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các Khoản nợ NSNN. Cơ quan có thẩm quyền bán doanh nghiệp (bên bán) có trách nhiệm lập hồ sơ thủ tục xóa nợ thuế và các Khoản phải nộp NSNN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4318/TCT-DNNN ngày 20/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xóa nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!