Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4249 TCT/NV2 ngày 01/12/2003 của Tổng cục thuế về việc tăng cường kiểm tra thuế TNCN

Số hiệu: 4249TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4249 TCT/NV2
V/v tăng cường kiểm tra thuế TNCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN), các cá nhân có thu nhập cao đã đóng góp nguồn thu cho Ngân sách nhà nước ngày càng tăng. Công tác quản lý thuế đã dần dần đi vào nền nếp, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã thực hiện nghĩa vụ khấu trừ và nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do mở rộng quan hệ quốc tế với các tổ chức quốc tế hoặc các Bộ, ngành mà trong đó có các dự án hợp tác hỗ trợ phát triển. Các dự án này được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ không hoàn lại hoặc có hoàn lại, các cá nhân làm việc cho các dự án đều có thu nhập, nhưng hiện nau một số Ban quản lý dự án chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai các khoản thuế đối với hoạt động phát sinh tại Ban quản lý dự án như:

- Thuế nộp thay cho các nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với Ban quản lý dự án.

- Thuế đối với hoạt động tư vấn giám sát, chấm thầu tự làm, cho thuê tư vấn...

- Thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động cho thuê địa điểm, văn phòng của Ban quản lý dự án.

- Các khoản thu khác.

Việc thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN không đồng đều dẫn đến sự bất bình đẳng về nghĩa vụ thuế giữa các cá nhân làm việc trong các Ban quản lý dự án. Đối với đơn vị sự nghiệp có thu từ năm 2002 áp dụng cơ chế tài chính được Chính phủ quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 đã đưa lại kết quả về thu nhập của các cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hoá, y tế tăng. Những cá nhân có thu nhập thấp đến mức chịu thuế nhưng cơ quan chi trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ. Tổng cục Thuế đề nghị các cục Thuế triển khai việc kiểm tra, thu thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng này như sau:

1/ Đối với dự án của tổ chức quốc tế

- Căn cứ Pháp lệnh số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì: Người nước ngoài và người Việt Nam có thu nhập trong việc thực hiện dự án phải nộp thuế TNCN, cụ thể là:

+ Cá nhân Việt Nam được tuyển dụng làm việc trong một thời gian hưởng lương tháng và cá nhân nước ngoài làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động hưởng lương tháng thì khoản thu nhập này phải chịu thuế TN thường xuyên.

+ Cá nhân Việt Nam là chuyên gia làm việc tại các cơ quan Nhà nước có thu nhập do thực hiện các hợp đồng dịch vụ có tính chất nghiên cứu, tư vấn thì khoản thu nhập này phải chịu thuế thu nhập không thường xuyên.

+ Cá nhân nước ngoài làm việc với tư cách nhà thầu độc lập, có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài thì thực hiện kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Điều 4 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: “Trong trường hợp điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Pháp lệnh này về việc nộp thuế thu nhập thì áp dụng điều ước Quốc tế đó”. Vì vậy, dự án nào mà cp-1 Việt Nam đã ký kết với tổ chức quốc tế có quy định điều khoản miễn trừ thuế thu nhập cá nhân thì các cá nhân tham gia dự án đó không phải kê khai nộp thuế. Đối với trường hợp này yêu cầu Ban quản lý dự án xuất trình tài liệu đề cập miễn trừ thuế TNCN và Cục thuế có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Tổng cục Thuế.

2/ Đối với trung tâm luyện thi, biểu diễn văn hoá nghệ thuật

Triển khai thu thuế đối với giáo viên, nghệ sĩ có thu nhập từ các trung tâm dạy thêm luyện thi, các chương trình biểu diễn.

Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. Trong đó tại Điều 3 của Nghị định đã đề cập: Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực trong nhân dân và trong các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế để phát triển các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao theo các hình thức ngoài công lập như bán công, dân lập, tư nhân. Các Bộ chuyên ngành chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch phát triển các hình thức ngoài công lập, cụ thể hoá các chủ trương và mức độ ưu tiên, khuyến khích phát triển các hình thức ngoài công lập.

Các hình thức trên hoạt động rất đa dạng, một số ngành chưa kịp thời có văn bản hướng dẫn, một số lĩnh vực không phải cấp giấy phép hành nghề cho nên dẫn đến kết quả nhiều tổ chức cá nhân có thu nhập cao nhưng chưa quản lý thu nộp thuế TNCN. Nghị định này có quy định về miễn thuế TNCN đối với người có thu nhập cao. Nhưng đối tượng được miễn phải là cá nhân làm việc có hợp đồng trong các cơ sở ngoài công lập mà các cơ sở này được cấp phép của cơ quan chủ quản ở địa phương.

Biện pháp tăng cường quản lý thu thuế của các đối tượng này là:

Do phạm vi hoạt động tại các quận, huyện, vì vậy Cục thuế cần báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND trong đó nhấn mạnh các Chi cục thuế phối hợp với hội đồng tư vấn thuế phường, công an phường tổ chức tiến hành kiểm tra, điều tra doanh thu của từng cơ sở, lập hồ sơ lên danh sách và thông báo mời lên trụ sở UBND phường họp. Cá nhân đứng ra tổ chức dịch vụ thu tiền phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế TNCN. Khi tri trả thu nhập cho cá nhân thực hiện khấu trừ thuế 10% và cấp biên lại thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập.

3/ Đối với lĩnh vực sự nghiệp có thu

Các đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao có đặc điểm là vừa được Ngân sách nhà nước cấp kinh phí, vừa thu tiền dịch vụ để hỗ trợ một phần kinh phí thường xuyên, trong đó có khoản chi tăng thêm cho cán bộ nhân viên, ở nhiều đơn vị phần thu nhập hỗ trợ này cao hơn cả phần lương cơ bản của Nhà nước nên có thu nhập đến mức phải chịu thuế.

Chế độ tài chính hiện hành được quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính trong đó có đề cập về thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, Mục V Thông tư quy định: “Các đơn vị sự nghiệp có các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đăng ký kê khai và nộp các loại thuế và các khoản nộp khác (nếu có); được hưởng các chế độ về miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành”.

Các đơn vị sự nghiệp có thu, có hoạt động chi trả tiền lương cho các cá nhân, vì vậy các đơn vị trước khi chi trả tiền lương nếu cá nhân có thu nhập đến mức chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì phải thực hiện nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập phải nộp của các cá nhân đó.

4/ Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/200 trong đó đề cập về nghĩa vụ thuế đối với chuyên gia nước ngoài: chỉ miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài có xác nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện chương trình, dự án ODA, trong đó: nêu rõ họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, thời hạn làm việc tại Việt Nam, số thu nhập được nhận, danh sách người thân đi kèm... Còn cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài là nhân viên quản lý hoặc nhà thầu đều phải kê khai nộp thuế thông qua cơ quan chi trả là các chủ dự án.

5/ Đối với cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam

Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thuế TNCN quy định đối với người nước ngoài nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên là đối tượng cư trú tại Việt Nam phải kê khai nộp thuế TNCN đối với số thu nhập phát sinh của 12 tháng. Để xác định thu nhập chịu thuế bình quân tháng phải căn cứ vào thu nhập vào thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam; trường hợp kê khai thu nhập bình quân tháng ở nước ngoài thấp hơn ở Việt Nam mà không chứng minh được thì căn cứ vào thu nhập bình quân tháng ở Việt Nam để tính cho thời gian ở nước ngoài.

Đối với các đối tượng này khi kiểm tra quyết toán, Cục thuế cần yêu cầu cá nhân xuất trình hợp đồng lao đông ký với Công ty mẹ ở nước ngoài, Quyết định chuyển công tác sang Việt Nam, các chính sách trợ cấp của Công ty mẹ về khuyến khích cá nhân đi công tác ở nước ngoài; chứng từ chi trả thu nhập hàng năm ở nước ngoài (nếu có), các phụ lục hợp đồng về điều chỉnh tiền lương. Đối với Công ty đa quốc gia, cán bộ thuế cần khai thác các thông tin quảng cáo trên mạng của Công ty đó tìm kiếm trong mục về các chính sách khuyến khích đãi ngộ nhân viên. Trên cơ sở các thông tin nhận biết được nếu phát hiện có khoản trợ cấp chưa kê khai thì có thư gửi trực tiếp Công ty mẹ (Phòng quản lý nhân sự toàn cầu) để có sự trả lời và giải thích rõ. Ngoài ra cần có sự phối hợp với Công ty kiểm toán quốc tế mà họ thực hiện hợp đồng kiểm toán của chi nhánh hoặc Công ty phụ thuộc Công ty đa quốc gia tại Việt Nam để có sự hỗ trợ, giúp đỡ trong việc xác định khoản chi trả thu nhập cho cá nhân nước ngoài.

6/ Triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập, cơ quan thuế cần tuyên truyền cho đối tượng nộp thuế

Trách nhiệm và quyền lợi của cơ quan chi trả thu nhập

a- Trách nhiệm:

- Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khai báo với cơ quan thuế địa phương về thu nhập thuộc diện đến mức chịu thuế của cá nhân trong đơn vị, khấu trừ tiền thuế và nộp thuế vào NSNN. Cấp biên lai thuế đối với trường hợp cá nhân không quyết toán thuế TNCN tại đơn vị.

- Cơ quan chi trả thu nhập nếu có hành vi không khai báo, không kê khai cá nhân thuộc diện chịu thuế, không khấu trừ tiền thuế thu nhập trước khi chi trả thu nhập, gây thất thu cho NSNN thi phải chịu trách nhiệm bồi thường cho NSNN số thuế bị thất thoát và bị xử lý vi phạm hành chính về thuế. Cơ quan chi trả thu nhập là doanh nghiệp thì số thuế và số tiền phạt phải bồi thường không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

b- Quyền lợi:

Cơ quan chi trả thu nhập được hưởng khoản tiền thù lao là 0,5% đối với thuế thu nhập thường xuyên, 1% đối với thuế thu nhập không thường xuyên. Số tiền thù lao này được khấu trừ trước khi nộp NSNN và được dùng để thanh toán các khoản chi phí cho việc tổ chức thu nộp thuế và khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thu nộp thuế.

Phân biệt về trách nhiệm của cơ quan chi trả thu nhập và nghĩa vụ thuế của cá nhân:

Cơ quan chi trả thu nhập: trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân, cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập. Việc khấu trừ tiền thuế thu nhập được phân biệt theo 2 đối tượng:

a- Đối tượng là cá nhân hưởng lương tại đơn vị chi trả thu nhập thì tổng hợp các khoản thu nhập chịu thuế trong tháng, đối chiếu với Biểu thuế luỹ tiến từng phần để xác định số thuế phải khấu trừ. Trường hợp cá nhân không hưởng lương tại cơ quan chi trả thì cá nhân có trách nhiệm lựa chọn đăng ký nộp thuế tại một cơ quan có chi trả thu nhập hoặc đăng ký với cơ quan thuế.

b- Đối tượng là cá nhân không hưởng lương tại đơn vị chi trả thu nhập thì tạm khấu trừ 10% trên số thu nhập. Việc khấu trừ 10% của số tiền chi trả này được áp dụng đối với khoản chi trả cho cá nhân từ trên 300.000 đồng cho một lần chi trả tại một nơi. Số tiền khấu trừ này cuối tháng được cơ quan chi trả tổng hợp và nộp vào NSNN. Cơ quan chi trả có trách nhiệm cấp biên lai cho cá nhân để cá nhân cuối năm tổng hợp quyết toán. Biên lai này được cơ quan thuế trực tiếp quản lý cấp cho cơ quan chi trả thu nhập, cuối năm cơ quan chi trả quyết toán biên lai với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3209/TCT/NV2 ngày 03/9/2003 và công văn số 3444 TCT/NV2 ngày 25/9/2003 yêu cầu các địa phương cấp biên lại thuế cho cơ quan chi trả thu nhập để khi khấu trừ tiền thuế, cơ quan chi trả thu nhập cấp biên lai thuế cho cá nhân.

7/ Việc quyết toán thuế năm của những cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi

Cục thuế cần khẩn trương quyết toán thuế thu nhập cho cá nhân, nếu được hoàn thì hoàn kịp thời, cụ thể:

a- Cá nhân quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập: Khi quyết toán nếu cá nhân có số thuế nộp thừa thì cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm hoàn trả bằng cách trừ vào số phải nộp của kỳ sau. Cơ quan chi trả thu nhập phải báo cáo xử lý số thuế thu nhập khi quyết toán thuế theo mẫu quy định tại công văn số 10592 TC/TCT ngày 01/10/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập, khi quyết toán thuế có số thuế nộp thừa, nhưng cá nhân đó không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập nữa thì việc làm các thủ tục xin hoàn thuế được thực hiện tại cơ quan thuế: cá nhân phải làm đơn kê khai số thuế phải nộp, số thuế đã khấu trừ, số thuế đề nghị hoàn, biên lại nộp thuế có sự xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập gửi cơ quan thuế để làm các thủ tục hoàn trả.

b- Các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế phải nộp số thuế còn thiếu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp tờ khai quyết toán thuế, trường hợp nộp thừa so với số thuế phải nộp thì được hoàn lại bằng cách trừ vào số phải nộp của kỳ sau, nếu không có tiền thuế phải nộp của kỳ sau thì được hoàn trả.

Quy trình và hồ sơ hoàn trả tiền thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã nộp vào Ngân sách được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 68/201/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách nhà nước.

8/ Cục thuế gửi công văn đến các đơn vị sự nghiệp có thu, Ban quản lý dự án nhắc nhở nghĩa vụ kê khai thuế. Tổng cục thuế gửi kèm công văn này Danh sách các dự án viện trợ không hoàn lại của các tổ chức Liên Hợp quốc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

CÁC DỰ ÁN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC LIÊN HỢP QUỐC

TT

Tên các tổ chức viện trợ dự án

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ dự án

Cơ quan thực hiện dự án

1

UNDP

 

 

 

1

XDGN tỉnh Hà Giang VIE 96/027

98-2002

UBND tỉnh Hà Giang

Sở KHĐT

2

Hỗ trợ cho hệ thống QLT.tai 97/002

7/98-6/2001

Bộ NN&PTNT

Cục PCLB & QLĐB

3

TCNL giảm nhẹ thiên tai

4/02-4/05

Bộ NN&PTNT

Cục PCLB & QLĐB

4

Quản lý MT t/sản ven biển VIE/97/030

99-2002

Bộ Thuỷ sản

Viện NC thủy sản

5

PT nuôi trồng t/sản miền núi 98/009

99-2002

Bộ Thuỷ sản

Cục Khuyến ngư

6

CTQG vì sự tiến bộ của PN 96/011

12/96-2000

Hội NHPNVN

UBQGBPN

7

Đánh giá chỉ tiêu công cộng UNDP 96/028

11/98-10/01

Bộ Tài chính

Vụ Hành chính SN

8

TC Nl của TCQL vốn VIE/97/028

2/99-2002

Bộ Tài chính

TCQL vốn và DN

9

Tăng cường QL lao động - Bộ luật LĐ VIE/97/003

9-3/02

Bộ LDTB-XH

Bộ LĐTB-XH

10

G/dục MT trong Nhà TPT 98/018

99-2003

Bộ GD-ĐT

Bộ GD-ĐT

11

C. cách hệ thống PL.p2 08/001

98-2001

Bộ Tư pháp

 

12

Tăng cường NL cho các cơ quan dân cử 98/1101

99-2001

VP Quốc Hội

 

13

Tăng cường NL QL HIV/AIDS

99-2001

UBQGPC  AIDS

 

14

N/cao nh/thức PC HIV/AIDS 97/05

7/01-7/04

TW Đoàn TNCS

Ban D/s skm Trường

15

Quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh 96/023

98-2001

UBND TP. HCM

Sở KHCNMT

16

CC thể chế hỗ trợ ph. triển KD VIE/01025

2002-2005

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Viện chiến lược PT

17

Hỗ trợ cải cách hành chính BNN

6/00-6/02

Bộ NN&PTNT

Văn phòng BNN

18

Xúc tiến TM & PT xuất khẩu VIE/98.021

10/00-3/02

Bộ Thương mại

Cục Xúc tiến thương mại

19

H/trợ b/máy QG về l/ghép trong hoạch định chính sách

2002-04

UB QGVSTBCTN

 

20

H/trợ th.hiện khuôn khổ hợp tác QG 01-05 VIE/01/003

2002- 2005

Bộ KH -ĐT

Bộ KH-ĐT

21

Quản lý nợ nước ngoài

99-2002

Bộ Tài chính

Vụ Tài chính ĐN

22

H/trợ h. thiện CT mục tiêu QG XĐGN

2002- 2005

Bộ LĐTB-XH

Vụ Bảo trợ xã hội

23

Chống BB ph. nữ trẻ em trong tiểu vùng Mê Kông

99-2002

Bộ LĐTB-XH

Cục PCTNXH

24

Hỗ trợ CCHC tại thành phố Hồ Chí Minh

2003-2005

UBND t/p HCM

UBND t/p HCM

25

Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại dịch vụ

2003-2005

Bộ KH&ĐT

Vụ Thương mại ĐT

26

TC n/lực ĐTMS hộ gia đình VIE/01/022

2003-2005

Tổng cục Thống kê

Vụ XH-TM

27

Hỗ trợ chương trình CHC 2001- 2010

2003- 2005

Bộ Nội vụ

Vụ CCHC

28

Hỗ trợ kỹ thuật dự án IFAD vie/01/023

2002-2005

Bộ KH & ĐT

 

29

TCNL tham gia QĐ giám sát NS quốc hội VIE/02/00

2002- 2007

UBKTNS Quốc Hội

UBKTNS Quốc Hội

30

Các dự án khác của UNDP

 

 

 

2

UNAIDS

 

 

 

1

Tiếp cận điều trị HIV/AIDS

99-2000

Bộ Y tế

 

3

UNIDO

 

 

 

1

T.tâm sản xuất sách Việt Nam giai đoạn II

2001 - 2003

Bộ GD&ĐT

Trường ĐH Bách Khoa

2

Đào tạo nữ doanh nghiệp miền trung

2001-2003

 

 

4

Quỹ đa phương về OZON

 

 

 

1

Thu hồi và tái chế CFC

2002 - 2003

Bộ Công nghiệp

Viện Công nghệ

2

Đào tạo cán bộ Hải quan

2002 - 2003

Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan

3

Đào tạo giảng viên điều hoà không khí

2002 - 2003

Bộ LĐ-TBXH

Tổng cục Dạy nghề

4

Thu hồi tái chế CFC trên ô tô

202 -2003

Bộ Ngoại giao

Xí nghiệp ô tô 75

5

K.soát các hoạt động KHQ.lý môi chất lạnh

2002-2003

Tổng cục KTTV

Văn phòng OZON

5

GEF-UNEP

 

 

 

1

Xây dựng các khu bảo tồn 95/G34

99-2003

Bộ NN & PTNT

Cục Kiểm lâm

2

B. tồn giống cây bản địa và hh hoang dã VIE.01/C

2002-04

BNN & PTNN

Viện Di truyền N

3

XDKH h/động các chất ô nhiễm h/cơ khó phân huỷ

2002-04

Bộ KHCNMT

Cục Môi trường

4

N. chặn xu hướng suy thoái MT biển Đông và vịnh Thái

2004-2005

Bộ TNMT

Cục Môi trường

5

Xây dựng KHHDQG thực hiện công ước Stockhôm về..

2002 - 2004

Bộ TNMT

Cục Môi trường

6

IAEA

 

 

 

1

Phát triển nhân lực và CN hạt nhân VIE/008

2001-2002

Bộ KHCNMT

Viện NLNT

2

Quá trình TĐ hoá và KT mẫu 2/005

99-2000

Bộ KHCNMT

Viện NC HNDN

3

Dùng kỹ thuật hạt nhân 2/006

99-2000

Bộ KHCNMT

Viện NCKTHN

4

Thử nghiệm các giống lúa ĐB 5/014

2001-2002

Bộ KHCNMT

Viện lúa DBSCL

5

Đẩy mạnh phương pháp điều trị bằng hạt nhân VIE/6/020

97-2001

Bộ KHCNMT

Bệnh viện 108

6

Xây dựng ngân hàng mô 7/004

96-2000

Bộ KHCNMT

Học viện quân y

7

Chiếu xạ khử trùng các dụng cụ y tế

99-2001

Bộ KHCNMT

Trung tâm hạt nhân

8

áp dụng PP.NDT trong công nghiệp XD . VIE/8/013

99-2000

Bộ KHCNMT

Trung tâm hạt nhân

9

Cơ sở HT cho XL và QL chất thải PX

95-2000

Bộ KHCNMT

Ban an toàn bức xạ

10

Kiểm tr c.lượng cho p.tích mẫu quặng

2001 - 2002

Bộ KHCNMT

Viện Công nghệ xạ hiếm

11

áp dụng k.thuật máy gia tốc trong điều trị

2001 -03

Bộ KHCNMT

Viện KH&KTHN

12

Tăng cường dịch vụ y học hạt nhân ở Việt Nam

2001- 02

Bộ KHCNMT

Bệnh viện 108

13

Nâng cấp TT chiếu xạ HN VIE/8/014

2001-04

Bộ KHCNMT

Trung tâm chiếu xạ

14

Tăng cường khả năng ứng dụng KT đồng vị...

2001 - 02

Bộ KHCNMT

Viện NCHN 1

15

Sử dụng kỹ thuật hạt nhân quản lý nguồn nước

2001-02

Bộ KHCNMT

Trung tâm hạt nhân

16

XD TT đào tạo an toàn bức xạ quốc gia

2001 - 02

Bộ KHCNMT

Viện NLNT

17

Các dự án RAS nhỏ lẻ của IAEA

 

 

 

7

FAO

 

 

 

1

Quản lý tổng hợp dịch hại cây bông

2000-2004

BNN&PTNT

Công ty bông

2

Đào tạo cho các nước Đông Nam á

2000 -2001

BNN&PTNT

BNN&PTNT

3

Quản lý rừng đầu nguồn

2000-2002

Tỉnh Quảng Ninh

Huyện Hoành Bồ

4

An ninh lương thực VIE/024/ITA

2000-2001

BNN&PTNN

 

5

TCNL cho Vụ HTQT - Bộ Thủy sản VIE/0169

2002-2003

Bộ Thuỷ sản

Vụ HTQT

6

Phòng trừ tổng hợp đối với bọ hại dừa VIE/2905

2002-2004

Bộ GD&DT

Trường ĐHNN 1

7

XDNL an toàn s.học cho các cây biến đổi gen

2002-2005

BNN&PTNT

 

8

Thực thi CT h.động toàn cầu sử dụng bảo toàn tài nguyên

2002-2005

 

 

9

Nâng cao chất lượng cà phê

2002-2005

BN&PTNT

Hội Cà phê ca cao

10

Quản lý dịch hại tổng hợp

2002-2006

BNN&PTNT

 

11

Các dự án RAS của FAO

 

 

 

8

UNFPA

 

 

 

 

CTQG6 (2002 - 2005)

 

 

 

1

Hỗ trợ q/lý điều phối CTQG6 hợp tác với UNFPA

2002-05

Bộ KH&ĐT

Vụ Kinh tế đối ngoại

2

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Hà Giang VIE/01/p02

2002-05

UBND tỉnh Hà Giang

UBQGDS tỉnh Hà Giang

3

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Yên Bái vie/01p03

2002-05

UBDN tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

4

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Phú Thọ vie/01/p04

2002-05

UBND tỉnh Phú Thọ

UBQGDS tỉnh

5

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Hoà Bình vie/01p05

2002-05

UBND tỉnh Hoà Bình

UBQGDS tỉnh Hoà Bình

6

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Quảng Nam vie/01p06

2002-05

UBND tỉnh Quảng Nam

UBQGDS tỉnh Quảng Nam

7

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Tiền Giang vie/01p07

2002-05

UBND tỉnh Tiền Giang

UBGQDS tỉnh Tiền Giang

8

NCC.lượng sử dụng SKSS tại Bình Phước vie/01p08

2002-05

UBND tỉnh Bình Phước

UBQGDS tỉnh Bình Phước

9

Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng.... DS.SKSS vie/01/po9

2002-05

Học viện CTQGHCTM

Học viện CTQGHCM

10

TCNL cho Bộ Y tế trong triển khai CTQG6 vie/01/p

2002-05

Bộ Y tế

Bộ Y tế

11

Hỗ trợ GĐS và SKSS trong nhà trường vie.01/p11

2002-05

BGD&ĐT

Bộ GD&ĐT

12

Hỗ trợ NCNL của UBDS-GD& TE...01/p12

2002-05

UBDSGĐ&TE

UBQGDS tỉnh...

13

HT n.cao NLL lập KHPT có sự lồng ghép DS  vie/01/p14

2002-05

Bộ KH&ĐT

Vụ LĐ Văn xã

14

NC c.lượng sử dụng SKSS tại Thái Bình vie/01/p15

2002-05

UBND tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

15

NC c.lượng sử dụng SKSS tại Đà Nẵng vie/01/p16

2002-05

UBNT tỉnh Đà Nẵng

UBND tỉnh Đà Nẵng

16

NC c.lượng sử dụng SKSS tại Khánh Hoà vie/01/p17

2002-05

UBND tỉnh Khánh Hoà

UBND tỉnh Khánh Hoà

17

NC c.lượng sử dụng SKSS tại Bình Dương vie/01/p18

2002-05

UBND tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương

18

T/cường năng lực VUINAPA P/63

1/01-1/03

Hội KHHGĐ

Hội KHHGD

9

WHO

 

 

 

1

Phòng chống giun chỉ bạch huyết

2001-2002

Bộ Y tế

 

2

Quản lý chăm sóc và tư vấn HIV/AIDS

2001-2002

Bộ Y tế

 

3

Sức khoẻ trẻ em và vị thành niên CHD/001

2002-2003

Bộ Y tế

 

4

Kiện toàn phát triển hệ thống y tế HRF/001

2002-2003

Bộ Y tế

Vụ Tổ chức

5

Phòng chống bệnh sốt rét véc tơ VNT/NMVP/001

2002-2003

Bộ Y tế

 

6

Phòng chống và kiểm soát sức khoẻ qua chiến lược vệ sinh nơi làm việc

2002-2003

Bộ Y tế

Vụ Y tế dự phòng

7

Tăng cường khả năng giám sát... y tế dự phòng tuyến tỉnh VTN

2002-003

Bộ Y tế

Vụ Y tế dự phòng

8

XDCS c/lược k/hoạch p/chống... gồm cả AIDS HIS

2002-2003

Bộ Y tế

Vụ Ytế dự phòng

9

SD thuốc an toàn và an toàn truyền máu HRF/003

2002-03

Bộ Y tế

Vụ điều trị

10

PT nguồn nhân lực y tế HRD/001

2002 - 2003

Bộ Y tế

Vụ Khoa học và điều trị

11

Phòng chống lao STB/001

2002  03

Bộ Y tế

Viện Lao và Bệnh phổi

12

S.kiến không hút thuốc lá, p. chống thuốc lá TFI/001

2002-2003

Bộ Y tế

Vụ điều trị

13

Phòng chống một số bệnh không lây nhiễm NCD/001

2002- 03

Bộ Y tế

Vụ điều trị

14

Nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng EPI/001

2002-2003

Bộ Y tế

Viện Vệ sinh DTT

15

Phát triển bảo hiểm y tế Việt Nam

2002- 03

Bộ Y tế

 

16

Bổ sung phòng chống sốt rét

2002-03

Bộ Y tế

 

17

Bổ sung ĐT y tế thôn bản về PCSR

2002-03

Bộ Y tế

 

18

Nâng cao chất lượng dịch vụ tiêm chủng

2002-03

Bộ Y tế

 

19

Sức khoẻ và PT vị thành niên

2002-03

Bộ Y tế

Vụ Bảo vệ BMTE

20

Hỗ trợ chương trình tiêm chủng mở rộng

2002-03

Bộ Y tế

Viện Vệ sinh DTT

21

Hỗ trợ giảm tỷ lệ chết do sốt rét

2002-03

Bộ Y tế

Viện sốt rét

22

Đánh giá hậu trường thuốc sốt rét

2002-03

Bộ Y tế

Viện sốt rét

23

Thí điểm đào tạo y tế thôn bản

2002-03

Bộ Y tế

Viện sốt rét

24

Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam

2003-2007

Bộ Y tế

 

25

Ngoài quỹ thường xuyên Nef/001

 

Bộ Y tế

 

10

UNICEP

 

 

 

1

Nước sạch nông thôn

2002-2003

BNN&PTNT

TTN&VSMT

2

Chăm sóc trẻ thơ vì sự phát triển

2002-2003

Bộ GD&ĐT

 

3

Giáo dục tiểu học bạn hữu trẻ em

202-2003

Bộ GD&ĐT

 

4

GD khoẻ mạnh, k/năng sống cho trẻ

2002-2003

Bộ GD&ĐT

 

5

Vệ sinh môi trường

2002-2003

Bộ Y tế

 

6

An toàn V/Nam (p/chống a/toàn t/tích TE)

2001-05

Bộ Y tế

 

7

Truyền thông và tuyên truyền về quyền trẻ em

2002-2003

Uỷ ban BVBMTE

 

8

X/dựng năng lực về k/hoạch theo dõi và đ/giá

2002 - 2003

Uỷ ban BVBMTE

 

9

Bảo vệ trẻ em

2002-2003

Uỷ ban BVBMTE

 

10

Thúc đẩy quyền

2002-2003

Uỷ ban BVBMTE

 

11

T/cường CSSKBĐ và DD dựa vào cộng đồng

2002-2003

Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch

12

GDSK để thay đổi hành vi về CSSK DD bà mẹ và TE

2002-2003

Bộ Y tế

 

13

Thúc đẩy c/sách y tế và DD

2002-2003

Bộ Y tế

Viện vệ sinh DTT

14

Phát triển dân tộc thiểu số

2002-2003

Uỷ ban Dân tộc và miền núi

 

15

Một số xác nhận của các dự án c/kỳ trước

 

 

 

11

ILO

 

 

 

1

Phát triển và đào tạo Bảo hiểm XH

98-2001

Bộ LĐ-TBXH

Bảo hiểm xã hội

2

Khởi sự kinh doanh

98-9/01

Phòng Th/mại công nghiệp VN (VCC)

 

12

EU

 

 

 

1

Phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn

98-2002

Bộ NN&PTNT

Tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn

2

Lâm nghiệp và BTTN tại Nghệ An

99-2002

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNN

3

Tăng cường năng lực thú y

98-2004

Bộ NN&PTNT

Cục Thú y

4

Phát triển nông thôn Sơn La - Lai Châu

99-2002

Bộ NN&PTNT

Tỉnh Sơn La- Lai Châu

5

Phát triển hệ thống y tế ở Việt Nam

96-2003

Bộ Y tế

tại 3 tỉnh

6

Hỗ trợ Giáo dục và đào tạo

đến 12/03

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT + 06 tỉnh

7

Hợp tác trong lĩnh vực nghe nhìn

2002-04

Đài Truyền hình Việt Nam

TT đào tạo đài TH

8

Phát triển nguồn nhân lực du lịch

2002-04

Tổng cục Du lịch

Tổng cục Du lịch

9

Trợ giúp chính sách thương mại đa biên

1/03-1/05

Bộ Thương mại

Vụ CSTMĐB

10

Chương trình nghiên cứu Châu Âu

2001-2004

TTKHXHNVQG

Vụ NC. Châu Âu

13

UNDCP

 

 

 

1

H/trợ x/dựng k/hoạch tổng thể PCMT ở VN 2001/10 vie/00/e77

2001-02

UBQG p/chống ma tuý

Văn phòng TT

2

P/chống lợi dụng ma tuý trong đồng bào dân tộc thiểu số vie/01/b85

2001-02

UBDT miền núi

Vụ C/sách dân tộc

3

PT kinh tế thay t.bê cây TP ở Kỳ Sơn PII vie/01/f21

2001-02

Bộ NN&PTNN

Tỉnh Nghệ An

4

PT kinh tế thay t.bê cây TP ở sông Mã. SL vie/01/f96

2001-04

Bộ NN&PTNN

Tỉnh Sơn La

5

Các dự án RAS của UNDCP

 

 

 

14

Các tổ chức khác

 

 

 

 

WIPO,UB sông Mê Kông ESCAP Unef.

 

Các Bộ

Các Bộ liên quan

15

Tổng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4249 TCT/NV2 ngày 01/12/2003 của Tổng cục thuế về việc tăng cường kiểm tra thuế TNCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126