Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4168/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Xuân Thành
Ngày ban hành: 20/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Ngày 20/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4168/TCT-TVQT yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng.

Rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Do thay đổi chính sách từ nhiều năm nay nên hiện nay, tại kho ấn chỉ của cơ quan thuế các cấp đang còn tồn một số loại ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng.

Nay, Tổng cục Thuế thông báo những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng, cụ thể như sau:

- Đối với biên lai thuế mẫu CTT50.

Hiện tại, Biên lai thuế mẫu CTT50 hết giá trị sử dụng do đã bị bãi bỏ bởi điểm o khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Do đó, Biên lai thuế CTT50 in trước năm 2015 theo quy định tại Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC , Biên lai in năm 2015 theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC đã hết giá trị sử dụng.

- Đối với phiếu thu tiền mẫu CTT41.

Tại Tiết d, Khoản 1, Điều 6, Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quy định:

Căn cứ tiết d, khoản 1, Điều 6 Thông tư 328/2016/TT-BTC , khoản 4 Điều 14 Thông tư 328/2016/TT-BTC , Khoản 1 Điều 7 Thông tư 303/2016/TT-BTC .

Căn cứ vào quy định nêu trên, Phiếu thu tiền mẫu CTT41 do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng.

- Đối với biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B.

Căn cứ khoản 5, Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC , Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho Cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng.

- Đối với biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14:

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC , Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 hết giá trị sử dụng.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng báo cáo Tổng cục Thuế thực hiện thanh hủy theo quy định.

Xem chi tiết tại Công văn 4168/TCT-TVQT ngày 20/9/2023.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4168/TCT-TVQT
V/v Rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiện nay, tại kho ấn chỉ của cơ quan thuế các cấp đang còn tồn một số loại ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng do thay đổi chính sách từ nhiều năm nay. Do đó, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng, cụ thể như sau:

1. Biên lai thuế mẫu CTT50.

Biên lai thuế CTT50 in trước năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính, Biên lai in năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

+ Căn cứ khoản 6 Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC: “Điều 24: Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân

...6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu số CTT- 50 ban hành kèm theo Thông tư này để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.”

+ Căn cứ điểm o khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Do do, Biên lai thuế mẫu CTT50 hết giá trị sử dụng do đã bị bãi bỏ bởi điểm o khoản 4 Điều 87 Thông tư số 80/2021/TT-BT

Căn cứ quy định trên, Biên lai thuế CTT50 in trước năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính, Biên lai in năm 2015 theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 đã hết giá trị sử dụng.

2. Phiếu thu tiền mẫu CTT41.

Tại Tiết d, Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quy định:

Căn cứ tiết d, khoản 1, Điều 6 Thông tư 328/2016/TT-BTC, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 328/2016/TT-BTC, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Phiếu thu tiền mẫu CTT41 do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng, và được hướng dẫn thay thế theo Thông tư số 303/2016/TT-BTC kể từ ngày 01/01/2017.

3. Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B.

Tại Điều 1, Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC quy định về Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT56.

Căn cứ khoản 5, Điều 12, Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định:

“5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QD-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho Cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng.

4. Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14:

Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC:

“3. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế”

Căn cứ quy định trên, Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 hết giá trị sử dụng, do Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC hết hiệu lực theo khoản 3 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng báo cáo Tổng cục Thuế thực hiện thanh hủy theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Vụ trưởng Vụ TVQT;
- Lưu VT, TVQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Xuân Thành

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 4168/TCT-TVQT
Re: Review of invalid printed papers

Hanoi, September 20, 2023

 

To: Departments of Taxation of provinces and centrally-affiliated cities

Tax authorities at all levels currently have a backlog of expired printed papers in their warehouses due to policy changes over the years. Therefore, the General Department of Taxation announces that the following types of printed papers are no longer valid, based on given legislative documents:

1. Tax receipt form No. CTT50.

CTT50 tax receipts printed before 2015 as prescribed in Decision No. 1042/1998/QD-BTC dated August 15, 1998 of the Ministry of Finance, and CTT50 tax receipts printed in 2015 as prescribed in Circular No. 92/2015/TT-BTC dated June 15, 2015

+ Pursuant to Clause 6 Article 24 of Circular No. 92/2015/TT-BTC: “Article 24. Changes and replacement of tax forms and templates

...6. Form No. CTT-50 enclosed with Decision No. 1042/1998/QĐ-BTC dated August 15, 1998 of the Ministry of Finance is replaced with form No. CTT-50 enclosed with this Circular. This form will be provided for businesspeople paying flat tax.”

+ Pursuant to Point o, Clause 4, Article 87 of Circular No. 80/2021/TT-BTC on annulment of Article 24 of Circular No. 92/2015/TT-BTC

Therefore, tax receipt No. CTT50 is invalid as being annulled by Point o, Clause 4, Article 87 of Circular No. 80/2021/TT-BTC

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Receipt form No. CTT41.

Section d, Clause 1, Article 6, Circular No. 328/2016/TT-BTC dated 26/12/2016 of the Ministry of Finance on guidelines for collection and management of state budget revenues through the state treasury stipulates:

Pursuant to Section d, Clause 1, Article 6 of Circular 328/2016/TT-BTC, Clause 4 Article 14 of Circular No. 328/2016/TT-BTC, Clause 1 Article 7 of Circular No. 303/2016/TT-BTC.

Subject to above provision, the receipts No. CTT41 still exist in the tax office warehouse are now invalid, and shall be replaced according to Circular No. 303/2016/TT-BTC from January 1, 2017.

3. PIT receipt form CTT55, CTT55B.

In Article 1, Decision No. 102/2008/QD-BTC on PIT receipts form CTT55 and CTT56.

Clause 5, Article 12, Circular No. 78/2021/TT-BTC stipulates:

“5. Personal income tax (PIT) deduction documents shall continue to be used in accordance with Circular No. 37/2010/TT-BTC dated March 18, 2010 of the Ministry of Finance (and its amending documents) and Decision No. 102/2008/QD-BTC dated November 12, 2008 of the Minister of Finance until the end of June 30, 2022. Organizations deducting PIT that meet IT infrastructure requirements may use electronic PIT deduction documents as prescribed in Decree No. 123/2020/ND-CP dated July 01, 2022 and follow procedures as prescribed in the Circular No. 37/2010/TT-BTC dated March 18, 2010 of the Ministry of Finance.”

Subject to above provisions, PIT receipt forms CTT55 and CTT55B in stock of tax authorities are now invalid.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Land levy receipt form CTT14 was printed according to Decision No. 30/2001/QD-BTC dated 13/04/2001

Pursuant to Clause 3 Article 11 of Circular No. 78/2021/TT-BTC:

"3. From July 1, 2022, the following Circulars and Decisions of the Ministry of Finance expire:

a) Decision No. 30/2001/QD-BTC dated 13/4/2001 of the Ministry of Finance on the promulgation of the regime of printing, issuing, managing, and using tax printed papers"

Subject to above provisions, the land levy receipt form CTT14 expires due to the expiration of Decision No. 30/2001/QD-BTC according to Clause 3 Article 11 of Circular No. 78/2021/TT-BTC.

Based on the above-mentioned provisions, request the Directors of Departments of Taxation to review invalid printed papers to report to the General Department of Taxation for invalidation according to regulations.

The General Department of Taxation requests the Departments of Taxation of provinces and cities to implement this document seriously./.

 

ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR
PP. DIRECTOR OF DEPARTMENT OF FINANCE AND ADMINISTRATION
DEPUTY DIRECTOR
Bui Xuan Thanh

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4168/TCT-TVQT ngày 20/09/2023 về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.721

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!