Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 102/2008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỨNG TỪ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân, gồm: Biên lai thuế thu nhập cá nhân - CTT55 dùng cho cơ quan thuế lập và cấp cho cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - CTT56 dùng cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập và cấp cho cá nhân có thu nhập thuộc diện phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

Điều 2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức in ấn, phát hành, quản lý và hướng dẫn sử dụng chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân theo Điều 1 Quyết định này và theo quy định về quản lý sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cơ quan TƯ của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế,
 KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN(2b).V anh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE MINISTRY OF FINANCE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 102/2008/QD-BTC

Hanoi, November 12th, 2008

 

DECISION

ISSUING STANDARD FORMS FOR RECEIPTS FOR PERSONAL INCOME TAX

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law on Personal Income Tax dated 21 November 2007; Pursuant to the Law on Tax Management dated 29 November 2006;
Pursuant to Decree 100/2008/ND-CP of the Government dated 8 September 2008 providing implementing guidelines on the Law on Personal Income Tax;
Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to Circular 84/2008/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 30 September 2008 providing implementing guidelines on the Law on Personal Income Tax and on Decree 100 above;
Having considered the proposal of the General Director of the General Department of Taxation.

DECIDES:

Article 1

To issue with this Decision the standard forms for receipt of personal income tax being Form No. CTT 55 which shall be used by the tax office to prepare a receipt and issue it to individuals paying personal income tax directly at the tax office; and certificate of withheld personal income tax being Form No. CTT 56 which shall be used by income-paying entities to prepare the certificate and issue it to individuals for whom such income-paying entity must withhold tax [by deducting it at the source].

Article 2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3

This Decision shall be of full force and effect fifteen (15) days after the date on which it is published in the Official Gazette.

Article 4

The General Director of the General Department of Taxation shall be responsible for implementation of this Decision.

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTERDo Hoang Anh Tuan

 

Form No. CTT 55

Serial No:.. No:.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

RECEIPT OF PERSONAL INCOME TAX

(Original 1: For checking)

[1] Full name of taxpayer:..

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Tax identification number: -

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.[4] Resident individual:1 ..[5] Non-resident individual:.. 1.

[6] Contact Address or Telephone Number:

..

[7] ID/Passport Number: .

[8] Place of issue: [9] Date of issue .

[10] Type of income:

Tax period

Taxable income

Assessable income

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Income tax withheld/ temporarily paid

Income tax paid for this period

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Month

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

Total

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

[17] Personal income tax paid for this period (in words):

....................................................................................

..

 

DateMonthYear
Director of Tax Office
(Signature, seal, full name and designation)

 

 

Form No. CTT 56

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Original 1: For checking)

I. INFORMATION ABOUT THE INCOME-PAYING ENTITY

[1] Name of the income-paying entity: ..

    

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

[2] Tax identification number: -

[3] Address: ..

[4] Telephone number:

II. INFORMATION ABOUT THE TAXPAYER

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

[6] Tax identification number: -

[7] Nationality:

[8] Resident individual:..1. [9] Non-resident individual:. 1 ..

[10] Contact Address or Telephone Number: ..

[11] ID/Passport Number: ...

[12] Place of issue: [13] Date of issue:

[14] Type of income:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.[16] Total taxable income which must be withheld: ..

[17] Total assessable income:

[18] Amount of personal income tax withheld: .

[19] Amount of residual income received by taxpayer ([16 17]):

..

 

DateMonthYear
Income-paying entity
(Signature, seal, full name and designation)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 về mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.857

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!