Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3997 TCT/TCCB ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc chuẩn bị triển khai tổ chức bộ máy mới

Số hiệu: 3997TCT/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3997 TCT/TCCB
V/v Chuẩn bị triển khai tổ chức
bộ máy mới

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế đang trình Bộ các văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế. Để việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy ngành Thuế theo Quyết định này được triển khai nhanh gọn, đạt hiệu quả cao và không ảnh hưởng đến việc phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2003 theo chỉ tiêu phấn đấu cao của Tổng cục giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quán triệt các yêu cầu cơ bản sau đây:

- Bảo đảm sắp xếp bộ máy và cán bộ theo đúng Quyết định 218/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Việc bố trí cán bộ nói chung và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải đúng người, đúng việc, để sau khi sắp xếp, bố trí lại, cán bộ phát huy được tốt hơn, bộ máy mạnh hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, đủ  ....hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế năm 2004 và những năm tiếp theo.

- Việc sắp xếp bộ máy và cán bộ phải đảm bảo công khai, phát huy dân chủ, có sự bàn bạc trong tập thể lãnh đạo và cấp uỷ cơ quan, lắng nghe ý kiến của quần chúng, đồng thời đề cao quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị.

Việc sắp xếp bộ máy và cán bộ phải xuất phát chủ yếu từ lợi ích công việc, đảm bảo được sự đoàn kết nội bộ, không gây bè phái, chia rẽ, cục bộ.

Để triển khai thực hiện tốt các yêu cầu trên, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Sau khi Bộ ký các Quyết định triển khai Quyết định 218/2003/QĐ-TTg , Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn về chương trình và biện pháp tổ chức thực hiện trong toàn ngành Thuế. Thành phần gồm có Cục trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau hội nghị này các Cục Thuế tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định 218/2003/QĐ-TTg , các văn bản của Bộ trưởng Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Quyết định 218/2003/QĐ-TTg và kế hoạch triển khai tổ chức lại ngành Thuế trên địa bàn cho toàn thể cán bộ công chức của Cục Thuế.

2. Để khẩn trương triển khai tổ chức mới, xong trước tháng 12/2003, nghị  các Cục Thuế căn cứ vào dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tổ chức của Cục Thuế, Chi cục Thuế (gửi kèm) để đăng ký phương án cơ cấu tổ chức lại Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc, báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 15 tháng 11 năm 2003. Phương án tổ chức lại phải thực sự đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thu hẹp cả về số lượng và quy mô các tổ chức không cần thiết. Nhất là các tổ chức mang tính chất phục vụ nội bộ ngành Thuế như Hành chính, Quản trị, Tài vụ..., ưu tiên bố trí các tổ chức thanh tra, dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế, quản lý thu, tin học hoá phải đủ mạnh, đủ sức quản lý thuế tốt trong các năm tới theo định hướng: Đối tượng nộp thuế tự tính - tự khai - tự nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Lập phương án sắp xếp nhân sự theo tổ chức bộ máy mới:

a. Phải rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, làm rõ các mặt mạnh, mặt yếu, năng lực, sở trường, phẩm chất, trách nhiệm của từng cán bộ ở các phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế để sắp xếp lại vào tổ chức mới.

b. Phải nắm được yêu cầu của từng loại việc như dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế, quản lý thu thuế, thanh tra kiểm tra, tin học quản lý thuế...

Trên cơ sở đó bố trí cán bộ đúng người, đúng việc để phát huy đến mức cao nhất năng lực, sở trường, trình độ cán bộ thuế.

c. Làm tốt các tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công chức thuế. Để mọi người thông suốt việc sắp xếp lại tổ chức này là nhằm nâng cao sức mạnh tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, mỗi cán bộ thuế phải nhận thức và đặt lợi ích công việc của ngành, của cơ quan trên các lợi ích riêng. Tuy nhiên, các cơ quan thuế cần quan tâm các lợi ích riêng của cán bộ nếu có thể kết hợp được. Đảm bảo đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ngăn ngừa những xu hướng cá nhân, cục bộ, đặt lợi ích này trên lợi ích chung. Đồng thời tránh tư tưởng trù dập, chủ quan của cán bộ lãnh đạo đối với cán bộ dưới quyền.

d. Việc sắp xếp cán bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

+ Trước hết, căn cứ vào như cầu công tác để bố trí tổ chức, bố trí con người, ít việc bố trí ít người, nhiều việc bố trí nhiều người. Bố trí cán bộ lãnh đạo cũng theo nguyên tắc này.

+ Phải đủ tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực sở trường, có đủ phẩm chất đạo đức và sức khoẻ để cán bộ có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Kết hợp bố trí luân phiên, luân chuyển công việc một cách hợp lý để bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhất là năng lực cán bộ lãnh đạo ngành Thuế.

+ Chú ý các cán bộ trong diện bồi dưỡng quy hoạch để thử thách, rèn luyện, cán bộ nữ, cán bộ dám nghĩ dám làm, có tư duy sáng tạo, có trách nhiệm và hiệu quả cao trong công việc.

+ Đối với những cán bộ lãnh đạo thuộc diện phải sắp xếp lại mà nghỉ hưu trong năm 2003, 2004 thì không bố trí vào các vị trí lãnh đạo nữa. Nhà nước sẽ có chế độ bảo lưu quyền lợi cho các cán bộ ngày. Những trường hợp cán bộ lãnh đạo thuộc diện phải sắp xếp tuy chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hoặc phẩm chất đạo đức yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu công tác thì không bố trí lãnh đạo các tổ chức mới.

+ Ưu tiên bố trí đủ những cán bộ có năng lực, phẩm chất vào công tác thanh tra, kiểm tra, dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế, quản lý thu thuế theo đối tượng, xử lý thông tin và tin học là các công việc trọng tâm quản lý thuế. Chú ý các địa bàn trọng điểm có số thu lớn, quản lý thuế phúc tạp. Những cán bộ trình độ thấp, năng lực chuyên môn yếu hoặc hạn chế về phẩm chất đạo đức, đã có hiện tượng tiêu cực hoặc vi phạm kỷ luật trong 2 năm gần đây thì không bố trí vào lĩnh vực các công việc tiếp xúc với đối tượng nộp thuế, hoặc những công việc khác dễ phát sinh tiêu cực.

+ Phương án bố trí, sắp xếp cán bộ phải được thảo luận, bàn bạc kỹ trong tập thể lãnh đạo và cấp uỷ cơ quan. Sau khi có các ý kiến tham gia, Thủ trưởng đơn vị quyết định phương án sắp xếp và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

+ Đối với những Cục Thuế chuẩn bị chia tách (hoặc các Chi cục Thuế vừa mới chia tách), cũng sắp xếp cán bộ theo tổ chức mới, ưu tiên nguồn cán bộ tốt cho các tổ chức mới được tách ra, nhất là nơi có nhiều khó khăn.

4. Các cơ quan Thuế cần chủ động báo cáo Cấp uỷ và Uỷ ban nhân dân cùng cấp và xin ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo các văn bản nói trên; Sau khi phương án tổ chức lại được Tổng cục thông quan thì Cục Thuế triển khai sắp xếp. Đối với các trường hợp bổ nhiệm mới (chưa giữ chức vụ nay bổ nhiệm giữ chức vụ hoặc đã giữ chức vụ nay bổ nhiệm chức vụ cao hơn) thì phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về bổ nhiệm cán bộ. Trường hợp điều động giữ chức vụ trương đương thì thông qua tập thể lãnh đạo và Cấp uỷ, đánh giá, nhận xét. Nếu đủ tiêu chuẩn và đảm đương được nhiệm vụ thì cơ quan thuế quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định điều động theo quy định.

5. Đối với các tổ chức phải sáp nhập, giải thể, Cục Thuế cần chú ý hướng dẫn, chỉ đạo việc bàn giao tài liệu, tài sản, tránh mất mát, thất lạc hoặc kẻ xấu lợi dụng, đảm bảo việc quản lý theo dõi, kế thừa được liên tục, chặt chẽ.

6. Việc sắp xếp tổ chức mới phải cơ bản hoàn thành trong tháng 11 năm 2003 để tháng 12 năm 2003 tập trung lực lượng toàn ngành vào việc kiểm tra, đôn đốc thu hết các khoản thu phát sinh năm 2003 và thu nợ đọng vào Ngân sách Nhà nước. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước cơ quan thuế cấp trên về kết quả triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý thuế của đơn vị mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc, để nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3997 TCT/TCCB ngày 05/11/2003 của Tổng cục thuế về việc chuẩn bị triển khai tổ chức bộ máy mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.771
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180