Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3871/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 27/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3871/TCT-KK
V/v nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 1269/CT-KK&KTT ngày 07/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà thầu chính thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010:

- Khoản 1(a) Điều 10 hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế GTGT như sau: “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

- Khoản 3(c) Điều 10 hướng dẫn khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ liên quan đến dự án đầu tư.

- Khoản 11(c) Điều 10 hướng dẫn khai thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA, viện trợ nhân đạo, miễn trừ ngoại giao như sau: “Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT, thực hiện khai thuế GTGT hàng tháng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án”.

- Khoản 1(a) Điều 43 hướng dẫn nơi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA như sau: “Nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án”.

- Khoản 1(a) Điều 52 hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế như sau: “Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp mã số thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, hoặc thực hiện dự án ODA tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế và đề nghị hoàn thuế đối với dự án ODA tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính; Trường hợp doanh nghiệp có quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đóng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt doanh nghiệp quản lý một hoặc nhiều dự án ODA tại nhiều địa phương, Ban quản lý dự án có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế phụ thuộc thì Ban quản lý dự án nộp hồ sơ khai thuế và đề nghị hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Trường hợp nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế nơi thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3871/TCT-KK ngày 27/10/2011 về nộp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.604

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!