Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 385/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Số hiệu: 385/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 385/TCT-TS
V/v: nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 326/CT-THDT ngày 30/12/2006 của Cục thuế thành phố Cần Thơ v/v hướng dẫn chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1, mục I Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDĐ quy định: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là thuế CQSDĐ), trừ những trường hợp quy định tại Điểm 3 Mục I Thông tư này".

- Tại mục II, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định: "Tổ chức, cá nhân Việt Nam…, có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại mục I phần này, phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp nêu tại mục III phần này)".

Căn cứ các quy định trên đây, trường hợp Cục thuế nêu tại công văn số 326/CT-THDT ngày 30/12/2006: Theo 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không số) cùng ngày 27/9/2005, Ông Đỗ Thanh Giang và bà Nguyễn Thị Liêng Châu đã chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 388, diện tích là 64m2, và thửa đất số 387, diện tích là 64 m2 cho Ông Nguyễn Hùng Thiện và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo và đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý mặt sau thuộc chủ quyền sử dụng đất của Ông Thiện, bà Thảo. Ông Thiện, bà Thảo đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính "khi CNQSD đất ngày 30/11/2005 của 2 thửa đất trên" thì Ông Nguyễn Hùng Thiện và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đã có quyền sử dụng đất hợp pháp, nay chuyển (lại) quyền sử dụng đất hai thửa đất nêu trên cho Ông Đỗ Thanh Giang và bà Nguyễn Thị Liêng Châu thì Ông Nguyễn Hùng Thiện và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo phải kê khai, nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Ông Đỗ Thanh Giang và bà Nguyễn Thị Liêng Châu khi đăng ký lại quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 385/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6