Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3363/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 29/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3363/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN của ông Tony Williams.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10934/CT-ĐTNN ngày 14/9/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) của ông Tony Williams. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thì: Tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu; thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán.

Căn cứ tình hình thực tế theo giải trình tại văn bản số 2005 – 06 ngày 25/8/2005 và hồ sơ, tài liệu của Viện Ngôn ngữ Quốc tế - Phân viện Việt Nam (ILA) gửi Tổng cục Thuế;

Theo công văn số 10934/CT-ĐTNN ngày 14/9/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì: “Trong năm 2002 ILA đã sử dụng 212.000 USD lợi nhuận sau thuế để chi trả cổ tức cho WET và để ông Tony Williams thay mặt WET nhận trực tiếp cổ tức này tại Việt Nam…”. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến chấp nhận việc không thu thuế TNCN của ông Tony Williams.

Theo những quy định và tình hình thực tế nêu trên thì khoản lãi cổ tức mà ông Tony Williams nhận được không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Tony Williams;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3363/TCT-TNCN ngày 29/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của ông Tony Williams

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!