Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3253/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 10/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3253/TCT-HTQT
V/v: áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4428/CT-KTT3 ngày 23/4/2009 và công văn số 4996/CT-KTT3 ngày 12/5/2009 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của ông Lim Nai Seng cho Công ty Inchem Holdings International Limited

- Về việc áp dụng nội luật:

Căn cứ vào các tài liệu (bản phôtôcopy) Cục Thuế gửi kèm công văn thì hoạt động chuyển nhượng vốn của ông Lim Nai Seng cho Công ty Inchem Holdings International Limited (Singapore) diễn ra trong năm 2008. Do đó, thu nhập này thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. Theo đó, Ông Lim Nai Seng có nghĩa vụ nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

Về việc kê khai, nộp thuế, Điểm 1, Mục III, Phần D, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 quy định:

“Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức, cá nhân nước ngoài số thuế TNDN phải nộp.

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn hoặc kể từ ngày các bên thoả thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn

..... Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế

Thời hạn nộp thuế: cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế”

Theo quy định trên, Công ty Inchem Holdings International Limited là đơn vị nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay ông Lim Nai Seng số thuế TNDN phải nộp.

Về thời hạn kê khai thuế, thời điểm UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của ông Lim Nai Seng cho Công ty Inchem Holdings International Limited là ngày 07/07/2008. Theo quy định nêu trên thì Công ty Inchem Holdings International Limited có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày 07/07/2008. Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty Inchem Holdings International Limited không thực hiện đúng trách nhiệm của mình về việc xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay ông Lim Nai Seng số thuế TNDN phải nộp. Như vậy, Công ty Inchem Holdings International Limited đã vi phạm quy định về hành chính thuế, đề nghị Cục Thuế có biện pháp xử lý theo quy định của Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

- Về việc áp dụng Hiệp định:

Giấy xác nhận tình trạng cư trú do ông Lim Nai Seng cung cấp là do Bộ Nội vụ Malaysia cấp và không ghi rõ năm cư trú. Theo quy định tại Điểm 1.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004, giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú là do cơ quan thuế cấp và ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm tính thuế nào. Trong trường hợp này, Cục Thuế cần đề nghị ông Lim Nai Seng giải trình về Giấy chứng nhận cư trú đã cung cấp. Tổng Cục Thuế gửi kèm mẫu Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế Malaysia cấp năm 2003 để Cục Thuế có cơ sở kiểm tra, đối chiếu. Từ đó mới xem xét việc áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phù hợp.

Trường hợp ông Lim Nai Seng cung cấp Giấy chứng nhận cư trú, trong đó xác định ông Lim Nai Seng là đối tượng cư trú của Malaysia trong năm tính thuế 2008, Khoản 4, Điều 14 - Lợi tức từ việc chuyển nhượng tài sản, Hiệp định Việt Nam - Malaysia sẽ được áp dụng.

Khoản 4, Điều 14 - Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, Hiệp định Việt Nam - Malaysia quy định: “Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần của một công ty mà tài sản của công ty đó bao gồm toàn bộ hay phần lớn là bất động sản nằm tại một nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó”.

Theo quy định trên, trường hợp giá trị bất động sản chiếm dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty TNHH Inchem Việt Nam, thu nhập của ông Lim Nai Seng từ việc chuyển nhượng vốn góp sẽ không phải chịu thuế tại Việt Nam và ngược lại. Do đó, Cục Thuế cần đề nghị Công ty Inchem Việt Nam cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn để có cơ sở xem xét điều kiện liên quan đến việc xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trong tổng giá trị tài sản của Công ty, từ đó áp dụng Hiệp định cho phù hợp.

- Về thủ tục áp dụng Hiệp định:

Hiện nay, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 chưa hướng dẫn về thủ tục áp dụng Hiệp định cho cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Do đó, đối với trường hợp này, thủ tục áp dụng Hiệp định sẽ được áp dụng theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 133/TT-BTC ngày 31/12/2004, cụ thể bao gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định (theo mẫu số 2 đính kèm Thông tư số 133/2004/TT-BTC);

- Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế Malaysia cấp cho năm tính thuế 2008;

- Hộ chiếu sử dụng cho việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam;

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư giữa ông Lim Nai Seng và Công ty Inchem Holdings International Limited, giấy chứng nhận góp vốn của ông Lim Nai Seng vào công ty TNHH Inchem Việt Nam;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty TNHH Inchem Việt Nam tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

2. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings International Limited và của Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd

- Về việc áp dụng nội luật:

Căn cứ vào các tài liệu (bản phôtôcopy) Cục Thuế gửi kèm công văn thì hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings International Limited và của Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd đều diễn ra trong năm 2008. Do đó, thu nhập này thuộc đối tượng nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. Theo đó, Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd và Công ty Inchem Holdings International Limited có nghĩa vụ nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

Về việc kê khai, nộp thuế, theo quy định tại Điểm 1, Mục III, Phần D, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 nêu trên, trong giao dịch chuyển nhượng vốn giữa Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd và Công ty Inchem Holdings International Limited, Công ty Inchem Holdings International Limited là đơn vị nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd số thuế TNDN phải nộp. Tương tự như vậy, trong giao dịch chuyển nhượng vốn giữa Công ty Inchem Holdings International Limited và Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd, Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd là đơn vị nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay Công ty Inchem Holdings International Limited số thuế TNDN phải nộp.

Về thời hạn kê khai thuế, thời điểm UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng vốn đối với 02 giao dịch trên lần lượt là các ngày 07/07/2008 và ngày 25/7/2008. Theo quy định trên, Công ty Inchem Holdings International Limited và Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd có nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. Cụ thể đối với Công ty Inchem Holdings International Limited là ngày 07/7/2008 và đối với Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd là ngày 25/7/2008. Trường hợp Công ty Inchem Holdings International Limited và Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd không thực hiện đúng trách nhiệm của mình về việc xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế TNDN phải nộp trong thời hạn nêu trên, 02 Công ty đã vi phạm quy định về hành chính thuế, đề nghị Cục Thuế có biện pháp xử lý theo quy định của Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

- Về việc áp dụng Hiệp định:

Điều 13 - Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, Hiệp định Việt Nam - Singapore quy định:

“1. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng bất động sản được nêu tại Điều 6 và bất động sản đó nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

2. Những khoản lợi tức từ việc chuyển nhượng động sản là một phần của tài sản kinh doanh của một cơ sở thường trú mà một xí nghiệp của một Nước ký kết này có tại Nước ký kết kia hoặc động sản thuộc một cơ sở cố định của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết có ở Nước ký kết kia để tiến hành hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập, kể cả lợi tức từ việc chuyển nhượng cơ sở thường trú đó (riêng cơ sở thường trú đó hoặc cùng với toàn bộ xí nghiệp) hoặc cơ sở cố định đó có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

3. Lợi tức do xí nghiệp của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng tàu thuỷ hoặc máy bay hoạt động trong vận tải quốc tế hay từ chuyển nhượng động sản gắn liền với hoạt động của tàu thuỷ hay máy bay đó, sẽ chỉ phải chịu thuế tại Nước đó.

4. Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào khác với tài sản nêu tại khoản 1, 2 và 3 sẽ chỉ chịu thuế tại Nước nơi đối tượng chuyển nhượng là đối tượng cư trú”.

Theo quy định trên, thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn của Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings International Limited và của Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd sẽ không phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

- Về thủ tục áp dụng Hiệp định:

Tương tự như trường hợp của Ông Lim Nai Seng nêu trên, thủ tục áp dụng Hiệp định đối với trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Điểm 1.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 133/TT-BTC ngày 31/12/2004, cụ thể bao gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định (theo mẫu số 2 đính kèm Thông tư số 133/2004/TT-BTC);

- Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế Singapore cấp cho năm tính thuế 2008;

- Bản sao đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd cho Công ty Inchem Holdings International Limited và của Công ty Inchem Holdings International Limited cho Công ty Inchem Technology Center Pte. Ltd

- Giấy chứng nhận góp vốn của Công ty Intelchem Coatings Pte Ltd và Công ty Inchem Holdings International Limited vào công ty TNHH Inchem Việt Nam;

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các hồ sơ nêu trên để tiến hành áp dụng Hiệp định theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Thuế liên hệ với Tổng Cục Thuế - Ban Hợp tác quốc tế, ĐT: (04) 39712287 để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3253/TCT-HTQT ngày 10/08/2009 về việc áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73