Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2957/UBND-ĐTMT năm 2014 xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2957/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 25/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/UBND-ĐTMT
Về xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế Thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân Thành phố;
- Thanh tra Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 8006/VPCP-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 14792/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn về xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức và vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân và Công văn số 6283/BTC-QLCS ngày 14 tháng 5 năm 2014 về xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5282/STC-BVG ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Cục Thuế Thành phố tại Công văn số 4286/CT-KTTĐ ngày 05 tháng 6 năm 2014 về xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ mà đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở trước ngày 01 tháng 3 năm 2011, nay thanh toán nợ tiền sử dụng đất (không quá thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011) thì giá đất tính tiền sử dụng đất thực hiện theo mục 1 Công văn số 14792/BTC-QLCS ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 6841/UBND-ĐTMT ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể: giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại bảng giá do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không phân biệt diện tích đất ở trong hạn mức hay vượt hạn mức giao đất ở.

Giao Cục Thuế Thành phố hướng dẫn các Chi cục Thuế quận - huyện để thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-C) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2957/UBND-ĐTMT năm 2014 xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56