Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 27/TCT-KK năm 2017 hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 27/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 05/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài năm 2017

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài.

Theo đó, hạch toán nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo quy định mới tại Thông tư 300/2016/TT-BTC của tổ chức hoạt động SX-KD và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình như sau:

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 1: Hạch toán tiểu mục 2862.

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 2: Hạch toán tiểu mục 2863.

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 3: Hạch toán tiểu mục 2864.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài:

- Trường hợp sai sót khi ghi nhận lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục cũ, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh sang tiểu mục mới theo mẫu C1-07/NS gửi Kho bạc nhà nước.

- Trường hợp sai sót khi ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về trước theo tiểu mục mới, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu sang tiểu mục cũ theo mẫu C1-07/NS gửi Kho bạc nhà nước.

Công văn 27/TCT-KK được ban hành ngày 05/01/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/TCT-KK
V/v Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, trong đó bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, Tng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế về phương pháp hạch toán lệ phí môn bài như sau:

1. Hch toán nghĩa vụ và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 vào NSNN

Thông tin tiểu mục hạch toán đi với nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC như sau:

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu mục 2862.

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu mục 2863.

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu mục 2864.

Thông tin chương hạch toán là theo chương của người nộp thuế.

2. Hạch toán số nộp NSNN cho khoản nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước

Thông tin tiểu mục hạch toán đối vi khoản nộp nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước thực hiện theo quy định cũ tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính như sau:

- Thuế môn bài bậc 1: Hạch toán tiểu mục 1801;

- Thuế môn bài bậc 2: Hạch toán tiểu mục 1802;

- Thuế môn bài bậc 3: Hạch toán tiểu mục 1803;

- Thuế môn bài bậc 4: Hạch toán tiểu mục 1804;

- Thuế môn bài bậc 5: Hạch toán tiểu mục 1805;

- Thuế môn bài bậc 6: Hạch toán tiểu mục 1806;

- Thuế môn bài khác: Hạch toán tiểu mục 1849.

3. Xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN

Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục cũ, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị Điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS gửi KBNN để Điều chỉnh sang tiểu mục mới, đảm bảo đúng nghĩa vụ của NNT.

Trường hợp sai sót khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN, ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở v trước theo tiu mục mới dẫn đến sai nghĩa vụ của NNT, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị Điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS gửi KBNN để Điều chỉnh sang tiểu mục cũ, đảm bảo trừ nợ đúng cho NNT.

4. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ hạch toán nghĩa vụ và chứng từ nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục mới

Để đáp ứng yêu cầu về hạch toán nghĩa vụ và chứng từ nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục mới ban hành theo Thông tư s 300/2016/TT- BTC, Tổng cục đã tiến hành nâng cấp các ứng dụng liên quan như sau:

- ng dụng TMS nâng cấp cho phép hạch toán nghĩa vụ và chứng từ nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục mới.

- ng dụng Nộp thuế điện tử, E-tax nâng cấp bổ sung các tiểu mục mới vào danh mục nội dung kinh tế để NNT có th chọn nộp cho các tiu mục này như sau:

Mục 2850: Lệ phí sản xuất kinh doanh (..., lệ phí môn bài từ 2017)

+ Tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức (bậc) 1;

+ Tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức (bậc) 2;

+ Tiểu mục 2864: Lệ phí môn bài mức (bậc) 3.

- ng dụng Nộp thuế điện tử, E-tax nâng cấp cập nhật lại tên tiểu mục hạch toán thuế môn bài theo quy định cũ để tránh nhầm lẫn cho người nộp thuế như sau:

Mục 1800: Thuế môn bài (Từ năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1801: Thuế môn bài bậc 1 (Từ năm 2016 trở về trước);

+ Tiểu mục 1802: Thuế môn bài bậc 2 (Từ năm 2016 trở về trước);

+ Tiểu mục 1803: Thuế môn bài bậc 3 (Từ năm 2016 trở về trước);

+ Tiểu mục 1804: Thuế môn bài bậc 4 (Từ năm 2016 trở về trước);

+ Tiểu mục 1805: Thuế môn bài bậc 5 (Từ năm 2016 trở về trước);

+ Tiểu mục 1806: Thuế môn bài bậc 6 (Từ năm 2016 trở về trước);

+ Tiểu mục 1849: Thuế môn khác (Từ năm 2016 trở về trước).

- Tổng cục Thuế đã phối hợp với các T-VAN nâng cấp ứng dụng đáp ứng hạch toán lệ phí môn bài theo tiu mục mới, đồng thời có thông báo gửi Ngân hàng thương mại phối hp thu để đảm bảo hạch toán đúng tiểu mục khi thực hiện thu NSNN tại quầy.

- Tổng cục Thuế đã phi hợp với KBNN thống nhất nội dung hướng dẫn các địa phương về phương pháp hạch toán lệ phí môn bài.

Trên đây là các nội dung hướng dẫn về hạch toán lệ phí môn bài theo Thông tư 300/2016/TT-BTC , Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn NNT thực hiện thống nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế và Cục Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Vụ NSNN, KBNN (để ph
i hợp);
- KBNN các tỉnh/tp (để phối hợp);
- Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để phi hợp thực hiện);
- Cục CNTT (để nâng cấp ứng dụng)
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT (để biết);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 27/TCT-KK năm 2017 hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115