Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2015 số liệu thu thuế tạm thu năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2687/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 30/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2687/TCHQ-TXNK
V/v số liệu thu thuế tạm thu năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2015 và Quyết định số 2239/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc giao nhiệm vụ về hoạt động kiểm toán năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Tổng cục Hải quan cung cấp Báo cáo Thu thuế tạm thu năm 2014 của Tổng cục Hải quan, báo cáo này đã được quy định tại phần I phụ lục 04 Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo số liệu thu thuế tạm thu năm 2014 (theo mẫu đính kèm), cụ thể:

- Yêu cầu số liệu báo cáo phải phù hợp với số liệu của các tài khoản liên quan trên bảng cân đối kế toán năm 2014.

- Số liệu cột 3, cột 8: “Trong đó quá hạn” là số quá hạn 135 ngày theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2014 đến 01/10/2014 và là số quá hạn 90 ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2014 đến 31/12/2014.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) chậm nhất ngày 03/4/2015 (các đơn vị gửi file mềm vào địa chỉ email: qlnktt@customs.gov.vn để Cục Thuế XNK tổng hợp) hoặc liên hệ với đ/c Khánh: 098 345 67 88.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh và thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Khánh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN….
----------

Phụ lục 08 d/KHKT-NSBN

 

THU THUẾ TẠM THU CỦA CỤC………NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

Loại hình

Dư phải thu đầu kỳ

Số phát sinh phải thu trong kỳ

Đã nộp vào ngân sách

Đã thanh khoản (không thu thuế)

Dư cuối kỳ phải thu

Tổng số

Trong đó quá hạn

Tổng số

Trong đó quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

Tạm nhập-tái xuất

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

 

 

Tạm xuất-tái nhập

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

 

 

Sản xuất xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

 

 

Gia công

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

 

 

Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

- Thuế tự vệ

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2015 số liệu thu thuế tạm thu năm 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251