Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2596/UBND-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Đỗ Quốc Cảnh
Ngày ban hành: 05/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2596/UBND-KTTC
V/v Đính chính nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định số 535/2011/QĐ-UBND.

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
- Các tổ chức, cá nhân;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 910/TTr-STC ngày 27/4/2011 về việc bổ sung danh mục và giá tính thuế tài nguyên mặt hàng gỗ tròn nhóm V.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Bổ sung danh mục và giá tính thuế tài nguyên mặt hàng gỗ tròn nhóm V tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 535/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Loại Tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tối thiểu tính thuế

Ghi chú

5

Gỗ tròn nhóm V

m3

3.000

 

 

Riêng Sa mu, sa mộc

m3

4.000

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c CT UBND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, KTTC
 CVCĐ 11-122.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Quốc Cảnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2596/UBND-KTTC ngày 05/05/2011 về đính chính nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định 535/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!