Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2227/TCT-PCCS về việc trả lời chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2227/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2227/TCT-PCCS
V/v: trả lời c/s thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh.

 

Trả lời công văn số 1425/CT-TTr2 ngày 07/5/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế tại công văn số 2194/CT-THDT ngày 19/7/2006 và công văn số 401/CT-TTr2 ngày 08/2/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 1.1 a Mục IV Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan hướng dẫn đối tượng được xóa nợ: “Doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng được giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ. Đối tượng cụ thể quy định tại Mục I Thông tư số 47/2000/TT-BTC ngày 24/5/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN trong trường hợp này là những doanh nghiệp Nhà nước độc lập và các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty (trừ các doanh nghiệp là nông trường, lâm trường quốc doanh, các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám định”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, ngày 24/2/2004, Công ty cơ khí và xây lắp công nghiệp đã được bán cho Tổng công ty công nghiệp tầu thủy Việt Nam (đổi tên Công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hạ Long) nếu trước khi bán cho Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã làm thủ tục hồ sơ xin xóa nợ thuế thì thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước. Trường hợp đã thực hiện bán cho Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam, nay làm thủ tục hồ sơ xin xóa nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước thì không còn thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước.

2) Tại mục II Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT có hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, đã ký hợp đồng bán nhà theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%, đã thu tiền của người mua tối thiểu là 30% giá trị hợp đồng trước ngày 01/01/2004, thì được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này.

Trong tháng 01/2004, cơ sở xây dựng, lắp đặt, xây dựng nhà để bán phải khai báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng xây dựng, lắp đặt, mua bán nhà được áp dụng thuế suất 5% theo hướng dẫn trên”.

- Tại công văn số 8482 TC/TCT ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế suất thuế GTGT đối với khối lượng xây lắp dở dang có hướng dẫn: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đã ký hợp đồng xây lắp trước ngày 01/01/2004 và có khối lượng xây lắp dở dang, chuyển sang năm 2004, Bộ Tài chính đồng ý cho phép các đơn vị chậm đăng ký danh sách các hợp đồng xây lắp với cơ quan thuế đến trước ngày 01/6/2004 được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty chế biến gỗ và sản xuất hàng xuất khẩu Quảng Ninh (nay là Công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hạ Long) có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, đã ký hợp đồng bán nhà theo giá chưa có thuế GTGT, đã thu tiền của người mua tối thiểu là 30% giá trị hợp đồng trước ngày 01/01/2004 nhưng năm 2004 do chuyển đổi chủ sở hữu và chưa cập nhật kịp thời chính sách mới nên đơn vị chưa đăng ký với cơ quan thuế danh sách các hợp đồng xây dựng, lắp đặt, mua bán nhà được áp dụng thuế suất 5% thì đề nghị cơ quan thuế kiểm tra thực tế nếu doanh nghiệp thực sự đã ký hợp đồng và đã thu tiền của người mua tối thiểu là 30% giá trị hợp đồng trước ngày 01/01/2004 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với hợp đồng mua bán nhà đó.

3) - Tại điểm 1 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền”.

- Tại điểm 2 mục II Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc xuất hóa đơn bán hàng.

Đối với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc xuất hóa đơn bán hàng”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT và thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN là thời điểm chuyển giao sở hữu nhà, xuất hóa đơn đối với hoạt động bán nhà cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất (năm 2006).

4) Tại Điểm 1 Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấp Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy phép ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên Công ty cơ khí và xây lắp công nghiệp Quảng Ninh không được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì Công ty công nghiệp tàu thủy và xây dựng Hạ Long không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo Công văn số 3571 TC/TCT nêu trên mà phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2227/TCT-PCCS về việc trả lời chính sách thuế do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31