Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2192TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2192TCT/PCCS
v/v:  hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Thăng Long

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90/PG-CCHC Tổ công tác 23- Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 25/05/TL-TCT23CP ngày 25/5/2005 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Thăng Long đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1.1 Mục III Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế trong đó có hướng dẫn: “Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh

b- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”

Trường hợp Công ty xây dựng xong công trình hoàn thành tạo nên tài sản cố định và chuyển giao quyền quản lý, sử dụng cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc báo sổ thì khi bàn giao Công ty phải lập biên bản bàn giao tài sản cố định cho chi nhánh, không sử dụng hóa đơn GTGT, và không phải nộp thuế GTGT. Căn cứ biên bản bàn giao, các hóa đơn chứng từ hợp pháp mua sắm cho công trình, Chi nhánh xác định nguyên giá của TSCĐ được Công ty bàn giao và đưa vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh để trích khấu hao theo chế độ quy định và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của Chi nhánh.

2. Tại Điểm 12.8 muc III Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế trong đó có hướng dẫn: “Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở kinh doanh thực nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty nộp lệ phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho Ban quản lý bãi biển có biên lại thu phí theo quy định thì được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Việc phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo chế độ hạch toán kế toán hiện hành.

3. Trường hợp trong Tờ khai thuế hàng tháng Công ty đã kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nhưng trong biểu tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm Công ty kê khai thiếu thì về nguyên tắc sẽ được kê khai vào kỳ tính thuế đầu năm tiếp theo. Đề nghị Công ty làm việc với Cục thuế địa phương xác định cụ thể trường hợp của Công ty để được xử lý cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Lưu VT; PCCS (2b)

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2192TCT/PCCS ngày 08/07/2005 hướng dẫn về chính sách thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.528

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47