Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2093/TCT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Dương Văn Hùng
Ngày ban hành: 17/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức ngành Thuế

Tổng cục Thuế có Công văn 2093/TCT-TCCB ngày 17/5/2024 xây dựng vị trí việc làm tại Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thuế

Theo đó, nội dung Công văn của Tổng cục Thuế nêu rõ để triển khai Quyết định 1099/QĐ-BTC ngày 14/5/2024 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt vị trí việc làm công chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Thực hiện rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức và tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức tại đơn vị để đảm bảo thống nhất với danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Bao gồm: Danh mục 89 vị trí việc làm công chức theo Phụ lục I và Cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế theo Phụ lục II (đính kèm theo Quyết định 1099/QĐ-BTC năm 2024).

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm tại từng đơn vị; đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các Bộ, ngành.

- Giao Vụ Tài vụ - Quản trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị căn cứ phê duyệt danh mục vị trí việc làm và tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chủ động tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án về quỹ lương theo chế độ lương mới của Chính phủ hiện đang xây dựng.

Danh mục 89 vị trí việc làm công chức của Tổng cục Thuế

Theo Quyết định 1099/QĐ-BTC ngày 14/5/2024 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt vị trí việc làm công chức của Tổng cục Thuế, sẽ có 89 vị trí việc làm công chức của Tổng cục Thuế, bao gồm các nhóm sau:

- 22 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại Tổng cục thuế, Cục thuế và Chi cục thuế;

- 11 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành;

- 52 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (cho các lĩnh vực thanh tra, hợp tác quốc tế, pháp chế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, văn phòng, kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin);

- 04 vị trí việc làm công chức hỗ trợ, phục vụ.

Xem chi tiết tại Công văn 2093/TCT-TCCB ngày 17/5/2024.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/TCT-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc làm tại Tổng cục Thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế.

Triển khai Quyết định số 1099/QĐ-BTC ngày 14/5/2024 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt vị trí việc làm công chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc cụ thể như sau:

1. Thực hiện rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức và tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức tại đơn vị để đảm bảo thống nhất với danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm tại từng đơn vị; đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm của các Bộ, ngành.

3. Giao Vụ Tài vụ - Quản trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị căn cứ phê duyệt danh mục vị trí việc làm và tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chủ động tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án về quỹ lương theo chế độ lương mới của Chính phủ hiện đang xây dựng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế và các Vụ, đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Dương Văn Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2093/TCT-TCCB ngày 17/05/2024 xây dựng vị trí việc làm tại Tổng cục Thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


679

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!