Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1925TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1925TCT/PCCS
V/v: chi phí tiền lương

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1323 CT/TT-HT ngày 4/5/2005 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về việc hướng dẫn xử lý tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết b Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp; tiền ăn giữa ca theo quy định của Bộ Luật lao động.

Đối với cơ sở kinh doanh khác: Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Hàng năm, cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ và phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì các khoản chi phí tiền lương được xác định là chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể và để xác định chi phí tiền lương hàng năm doanh nghiệp có bản đăng ký tổng quỹ lương với cơ quan thuế, các chứng từ thực chi lương cho người lao động. Trường hợp doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đăng ký tiền lương với cơ quan thuế, có chứng từ thực chi tiền lương cho người lao động nhưng không có hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì cơ quan thuế xác định chi phí tiền lương, tiền công để tính vào chi phí hợp lý căn cứ vào tiền lương thực trả của các đơn vị có cùng ngành nghề tại địa phương hoặc căn cứ vào mức thu nhập bình quân của từng ngành nghề tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định nhưng không được quá số lượng mà doanh nghiệp thực chi cho người lao động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), PCCS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1925TCT/PCCS ngày 20/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc xử lý tiền lương khi xác định thu nhập chịu thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!