Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1916/CT-TTHT năm 2018 về chính sách phí, lệ phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1916/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 14/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1916/CT-TTHT
V/v: chính sách phí, lệ phí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cảng vụ Hàng không Miền Nam
Địa chỉ:
Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, Tp.HCM
Mã số thuế 0305743680

Ngày 01/02/2018, Cục Thuế Thành phố nhận được văn thư số 143/CVMN-TCKT của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về việc hướng dẫn kê khai và nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thu phí, lệ phí. Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật qun lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đi với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế)...

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

...3. Thời hạn nộp h sơ khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế ...

đ) Thời hạn nộp h sơ quyết toán thuế năm chậm nht là ngày thứ 90 (chín mươi), k từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính...

Điều 19. Khai phí, lệ phí

...3. Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

a) Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước nộp hồ sơ khai phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm...

Điều 26. Thời hạn nộp thuế

...2. Thời hạn nộp thuế chậm nht là ngày cui cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thm quyn khác...

Căn cứ hướng dẫn trên, thời hạn nộp hồ sơ khai phí, lệ phí hàng tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp phí, lệ phí (ví dụ, thời hạn nộp hồ sơ khai phí, lệ phí phát sinh tháng 1 năm 2017 chậm nhất là ngày 20 tháng 2 năm 2017).

Cục Thuế Thành ph thông báo quý đơn vị biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3, Phòng KK-KTT;
- Phòng PC, Phòng THNVDT;

- Lưu: VT,TTHT.
265/3955 hxn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1916/CT-TTHT năm 2018 về chính sách phí, lệ phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


214
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126