Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1874/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1874/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1874/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời Công văn số 1716/CT-THNV ngày 30/11/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thu tiền sử dụng đất đối với đất còn nợ từ ngày 01/01/2006 của Công ty TNHH An Thịnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 quy định việc định giá đất phải đảm bảo: “Sát với giá chuyển quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thục tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp;”

- Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH An Thịnh được UBND thành phố Hà Nội giao đất để xây dựng khu nhà ở bán cho cán bộ, chiến sĩ công an tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh tại Quyết định số 841/QĐ-UB ngày 17/02/2004, Công ty đã nộp hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất vào ngày 28/6/2004 thì giá đất áp dụng tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất khi có quyết định giao đất có hiệu lực. Trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.

Trường hợp giá đất tính thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND thành phố Hà Nội quyết định giá đất cụ thể đối với dự án này cho phù hợp giá đất trên thị trường tại thời điểm ban hành quyết định giao đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế.

Trường hợp Cục Thuế có căn cứ xác định giá đất tại thời điểm tính thu tiền sử dụng đất không phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường thì báo cáo UBND thành phố Hà Nội quyết định giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho phù hợp theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét cụ thể hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất và giá đất khi kê khai nộp tiền sử dụng, tiền bồi thường đất hỗ trợ đất được khấu trừ để xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Khoản l , Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1874/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238