Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1873/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1873/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1873/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 399/CTBT/TT-HT ngày 07/03/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4, mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Tại điểm 3.6 mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Cllinh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn: “Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 718 và Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71 sáp nhập thành Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71. Trong quá trình sáp nhập, hai công ty mua hàng hoá, dịch vụ với khách hàng theo mã số thuế cũ, phát sinh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế theo quy định trên. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh hoạt động sáp nhập.

Về hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế sáp nhập thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 9, mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71 không được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào trên hoá đơn theo mã số thuế của hai công ty trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1873/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144