Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1795/TCT-CS về việc kê khai thuế đối với tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1795/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1795/TCT-CS
V/v: kê khai thuế đối với tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời Công văn số 171/CT-TT&HT ngày 04/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về hạch toán, kê khai thuế tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: “2. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định thành một mục riêng trong tổng vốn đầu tư của dự án”.

- Tại điểm 2đ, Điều 4 Chế độ quản lí, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Nguyên giá tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài) là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ ....(không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn. Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp được UBND tỉnh Hà Nam hỗ trợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B, C kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì việc hạch toán quản lí thu thuế như sau:

- Trường hợp UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày hoàn thành công trình, cơ sở hạ tầng đưa vào kinh doanh thì hạch toán giảm giá trị quyền sử dụng đất đầu tư thực hiện dự án.

- Trường hợp UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày hoàn thành công trình, cơ sở hạ tầng đưa vào kinh doanh thì hạch toán vào thu nhập hoạt động kinh doanh khác.

Chi phí tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước để hạch toán kinh doanh là số thực tế phải nộp vào ngân sách, sau khi trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, CĐKT, QLCS;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1795/TCT-CS về việc kê khai thuế đối với tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.715
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76