Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1760/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về khấu hao đối với quyền sử dụng đất có thời hạn

Số hiệu: 1760/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1760/TCT-PCCS
V/v: Khấu hao đối với quyền sử dụng đất có thời hạn

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 310/CT-TTr ngày 24/3/2006 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về khấu hao đối với quyền sử dụng đất có thời hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 2đ Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định: “Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ… (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn”

Tại Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau: a. Tài sản cố định sử dụng và sản xuất kinh doanh”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất có thời hạn bao gồm những Khoản đã nêu ở trên và chỉ phần diện tích đất có quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng vào Mục đích sản xuất kinh doanh thì mới được tính vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp có quyền sử dụng đất từ năm 2004 nhưng chưa áp dụng trích khấu hao từ năm 2004, 2005 và đến năm 2006 bắt đầu trích khấu hao thì số tiền chưa trích khấu hao của năm 2004, 2005 được tính vào chi phí hợp lý của năm 2006 nếu việc trích khấu hao nêu trên vẫn đảm bảo năm 2006 doanh nghiệp kinh doanh có lãi và không ảnh hưởng đến số thế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ hết ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp nếu trích đủ khấu hao năm 2004, 2005 vào năm 2006 mà dẫn đến doanh nghiệp bị lỗ thì doanh nghiệp được phân bổ dần Khoản khấu hao chưa trích đủ nêu trên vào các năm sau đó nhưng tối đa không vượt quá 5 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp trích khấu hao.

3. Khi doanh nghiệp đã khấu hao hết giá trị và hết thời hạn sử dụng đất thì vấn đề quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật đất đai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1760/TCT-PCCS
Re: Depreciation of termed land use rights

Ha Noi, May 19, 2006 

 

To: The Tax Department of Tay Ninh province

In response to the Tax Department of Tay Ninh province’s Official Letter No. 310/CT-TTr dated March 24, 2006, on depreciation of termed land use rights, the General Department of Taxation gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1760/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về khấu hao đối với quyền sử dụng đất có thời hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.945

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0