Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 16323/TCT-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Khắc Liêm
Ngày ban hành: 28/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 16323/TCT-CST
V/v lệ phí tuyển sinh và lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông

Hà Nội, ngày  28  tháng  11  năm 2007

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời Công văn số 3204/STC-NSNN ngày 13/11/2007 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về lệ phí tuyển sinh và lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2007/NQ-CP ngày 09/7/2007 của Chính phủ, để không xảy ra tình trạng lạm dụng phí, lệ phí để huy động quá mức đóng góp của nông dân, Bộ Tài chính có Công văn số 10971/BTC-CST ngày 16/8/2007 đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bãi bỏ các Khoản thu phí, lệ phí không đúng quy định, trong đó có Khoản thu gọi là ''lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông” không có tên trong Danh Mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Theo đó, qua việc rà soát, đối với các địa phương có ban hành văn bản thu lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông thì cần ra văn bản bãi bỏ để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

2. Về phí dự thi, dự tuyển và lệ phí tuyển sinh: Hiện tại đang thực hiện theo các văn bản sau:

- Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 63/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở dạy nghề công lập và bán công.

 - Thông tư liên tịch số 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 14/7/2004 sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 của liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển(lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của liên bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, phí dự thi, dự tuyển còn được gọi là lệ phí tuyển sinh theo Pháp lệnh phí và lệ phí gọi là phí dự thi, dự tuyến, theo Luật Giáo dục thì gọi là lệ phí tuyển sinh), là Khoản tiền đóng góp của thí sinh (hoặc gia đình thí sinh) tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở dạy nghề công lập, bán công theo luật định phải tổ chức thi tuyển, để đảm bảo cho các hoạt động liên quan đến công tác tuyển sinh của các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh. Theo các văn bản hướng dẫn nêu trên thi không quy định thu khi thi tốt nghiệp.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai được biết./

           

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Ngân sách nhà nước;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16323/TCT-CST ngày 28/11/2007 về việc lệ phí tuyển sinh và lệ phí thi tốt nghiệp phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.233

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!