Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1579TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1579TCT/PCCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1579 TCT/PCCS NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp hỏi về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xúc và vận chuyển rác thải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

"2. Điểm 14, Mục II, Phần A về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh công cộng được sửa đổi, bổ sung như sau:

14. Dịch vụ công cộng như vệ sinh, thoát nước đường phố bao gồm các hoạt động thu, dọn xử lý rác và chất phế thải, thoát nước, xử lý nước thải cho các tổ chức, cá nhân không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Nếu cơ sở kinh doanh tận dụng chất phế thải để sản xuất ra sản phẩm khác để bán thì các sản phẩm này sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC hoặc chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC. Trường hợp cơ sở kinh doanh thực hiện các dịch vụ như: lau dọn, vệ sinh văn phòng cho các tổ chức, cá nhân thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất 10% hướng dẫn tại Điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC....."

Căn cứ vào hướng dẫn nên trên, dịch vụ xúc và vận chuyển rác thải cho các tổ chức, cá nhân không phân biệt nguồn kinh phí chi trả nằm trong dịch vụ vệ sinh công cộng nên không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; dịch vụ lau dọn, về sinh văn phòng cho các tổ chức, cá nhân áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1579 TCT/PCCS

Hanoi, May 26, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON VALUE ADDED TAX

To : Provincial/municipal Tax Departments

The General Department of Taxation has received official letters from several enterprises, inquiring about value added tax (VAT) on the garbage-collecting and -transporting service. Concerning this matter, the General Department of Taxation gives the following opinion:

Point 2 of the Finance Ministry's Circular No. 84/2004/TT-BTC of August 18, 2004, amending and supplementing Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, which guides the implementation of the Government's Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, detailing the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law, guides as follows:

"2. Point 14, Section II of Part A regarding objects not subject to VAT on public sanitation services is amended and supplemented as follows:

14. Public services such as street cleaning and water drainage include activities of collecting, clearing and treating garbage and waste matters, draining water and treating wastewater for organizations and individuals, regardless of their sources of payment. If business establishments use waste matters for production of other products for sale, such products shall not be subject to VAT as guided in Section II, Part A of Circular No. 120/2003/TT-BTC, or be subject to VAT as guided in Section II, Part B of Circular No. 120/2003/TT-BTC. Where business establishments provide such services as cleaning offices of organizations or individuals, such services shall be subject to VAT at the rate of 10% as guided at Point 3.27, Section II, Part B of Circular No. 120/2003/TT-BTC…"

According to the above-said guidance, the garbage-collecting and -transporting service provided to organizations or individuals regardless of their sources of payment is a public sanitation service, so it is not subject to VAT; the service of cleaning offices of organizations or individuals shall be subject to the VAT rate of 10%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Bộ Tài chính - Tổng cục thuế số 1579 TCT/PCCS ngày 26 tháng 5 ngày 26/05/2005 về việc thuế giá trị gia tăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.404

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!