Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1443/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đài Bắc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1443/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1443/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đài Bắc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 28/CV-KT của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam ngày 19/3/2012 (sau đây gọi là Công văn số 28/CV-KT) về việc hướng dẫn về thuế cước vận tải quốc tế theo Hiệp định giữa Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng kinh tế và văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (sau đây gọi là Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế tại Việt Nam của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan)

1. Về việc áp dụng nội luật

1.1. Về nghĩa vụ thuế

Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là Thông tư số 134/2008/TT-BTC) quy định đối tượng áp dụng là:

“Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.”

Theo quy định nêu trên, Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) là đối tượng áp dụng của Thông tư số 134/2008/TT-BTC và do đó có nghĩa vụ thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Trường hợp Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) thỏa mãn điều kiện quy định tại điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC, bao gồm: (i) có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; (ii) thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực; và (iii) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam, thì có nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC. Cụ thể Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan): “thực hiện theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

- Trường hợp Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) không thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại Điểm 3. Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC. Cụ thể Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế (quy định tại Tiết khoản a), Điểm 3.2, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC). Doanh thu tính thuế được xác định theo quy định tại Tiết khoản b6), Điểm 3.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC.

1.2. Về nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế

Điểm c, Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007 ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010 ngày 28/10/2010 (sau đây gọi là Thông tư số 28/2011/TT-BTC) hướng dẫn:

“c) Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận hàng hóa…”

Khoản 1.b, Điều 11, Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định:

“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hoạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đơn vị trực thuộc”.

Theo các hướng dẫn và theo tinh thần Công văn số 28/CV-KT nêu trên do Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam làm đại lý vận tải đường biển cho Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) nên Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan).

Trường hợp Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) có thu nhập từ vận tải biển tại các tỉnh và thành phố không phải nơi Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam đóng trụ sở chính (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại các địa phương này Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam có các chi nhánh hạch toán độc lập thì Công ty TNHH Yang Ming Việt Nam có thể giao cho các chi nhánh này kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) tại cơ quan thuế địa phương nơi có thu nhập từ vận tải biển.

2. Về việc áp dụng Hiệp định

2.1. Về miễn, giảm thuế theo qui định tại Hiệp định

Khoản 1, Điều 8 (Vận tải biển và vận tải hàng không) của Hiệp định quy định:

“1. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Bên ký kết thu được từ hoạt động của tàu thủy hoặc máy bay trong vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Bên đó.”

Theo quy định nêu trên, thu nhập của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) (với tư cách là đối tượng cư trú của Đài Bắc) thu được từ hoạt động vận tải quốc tế sẽ chỉ bị đánh thuế tại Đài Bắc, nghĩa là được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Số thuế TNDN được miễn theo Hiệp định là số thuế được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 nêu trên.

2.2. Về thủ tục miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Khoản 2.c.2, Điều 18, Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“c.2. Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

Trường hợp hãng vận tải nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác thì thực hiện thêm các thủ tục sau:

Tại tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài của kỳ tính thuế đầu tiên của năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

- Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệp định theo Mẫu số 01/HTQT ban hành kèm theo thông tư này.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng người nộp thuế không cung cấp đủ các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của Thông báo này, đề nghị giải trình cụ thể tại Thông báo này.

- Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước nơi hãng tàu nước ngoài cư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp điều hành trực tiếp tàu, là một trong các tài liệu sau:

+ Bản chụp Giấy đăng ký sở hữu tàu có xác nhận của người nộp thuế;

+ Bản chụp Hợp đồng thuê tàu (trường hợp doanh nghiệp đi thuê hoặc được trao quyền sử dụng) có xác nhận của người nộp thuế;

+ Bản chính hoặc bản chụp Giấy phép khai thác tàu định tuyến có xác nhận của cảng vụ;

+ Bản chính hoặc bản chụp giấy phép tàu vào cảng có xác nhận của cảng vụ;

+ Bản chính giấy xác nhận của cảng vụ về các tàu của hãng vào cảng Việt Nam;

+ Các tài liệu khác

Trường hợp các hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính, trụ sở chính của đại lý và các đại lý phụ, chi nhánh tại nhiều địa phương ở Việt Nam, các đại lý, hãng vận tải nước ngoài nộp bản chính Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) cho Cục Thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính, trụ sở chính của đại lý; gừi bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) có xác nhận của đại lý chính tại các Cục Thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý phụ, chi nhánh và ghi rõ nơi đã nộp bản chính trong Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.”

Theo hướng dẫn trên, Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) hoặc Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam (hoặc các chi nhánh hạch toán độc lập của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam) có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định cho các cơ quan thuế địa phương nơi kê khai thuế.

Trường hợp Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam và các chi nhánh hạch toán độc lập của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định cho các cơ quan thuế địa phương nơi kê khai thuế thì trong các bộ hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định này, bản chính Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) được kèm trong bộ hồ sơ gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh; bản chụp Giấy chứng nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự và bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) của Hãng tàu Yang Minh (Đài Loan) có xác nhận của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam ghi rõ nơi đã nộp bản chính được kèm trong các bộ hồ sơ gửi các cơ quan thuế địa phương nơi gửi hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định.

II. Về miễn thuế theo Hiệp định đối với các khoản thu nhập khác tại Việt Nam của hãng tàu Yang Minh (Đài Loan)

Việc áp dụng Hiệp định được thực hiện theo từng loại thu nhập cụ thể nêu tại Hiệp định. Tại Công văn số 28/CT-KT của Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam không nêu rõ các khoản thu nhập khác là loại thu nhập nào nên Tổng cục thuế không có cơ sở để trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH Yang Minh Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CS, Vụ Kê khai, Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b), CS, PC

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1443/TCT-HTQT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Đài Bắc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.201
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255