Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13849/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 13849/BTC-TCT
V/v: ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2007

 

             Kính gửi: 

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước về các Khoản thu, chi Ngân sách, Bộ Tài chính hướng dẫn việc ghi thu, ghi chi tiền đền bù đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp như sau:

Tại Điều 6 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 quy định: ''Các Khoản thu, chi của ngân sách nhà nước phải được hạch toán kế toán, quyết toán đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ ''.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan thuế khi xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì phải phối hợp với Sở Tài chính- Vật giá để làm thủ tục ghi thu vào Ngân sách, đồng thời ghi chi từ Ngân sách Nhà nước số tiền sử dụng đất, tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo chương loại Khoản Mục thu, chi Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

Số tiền sử dụng đất, tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất tổ chức, cá nhân được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất làm căn cứ hạch toán thu ngân sách, chi ngân sách là số tiền sử dụng đất, số tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thực tế được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, theo quy định tại: Điểm b, Khoản l, Điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Điều l0, Khoản l, Khoản 3, Điều l l, Điều 12 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/1 l/2006 của Chính phủ về thu tiền thuê đất; Khoản 2, 3, Điều 28 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, NSNN, CST, QLCS;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

       

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13849/BTC-TCT ngày 15/10/2007 về việc ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.865

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!