Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1336/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về chính sách miễn tiền thuê đất

Số hiệu: 1336/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1336/TCT-PCCS
V/v: Chính sách miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hải Phòng
- Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1951/CT-DN2 ngày 27/9/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai; Công văn số 361/CT-THDT ngày 31/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 1177/CT-TT&HT ngày 28/8/2006 của Cục thuế tỉnh Hải Phòng liên quan đến chính sách miễn0 tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa sử dụng diện tích đất thuê của Nhà nước trước đây thì không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên (trừ dự án thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP).

Tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định: "Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp".

Tại Điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 03/1998/QH10 đã hướng dẫn việc thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mà không thuê đất của Nhà nước hoặc thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thuê của Nhà nước trước đây, kể cả trường hợp phần diện tích đất thực hiện dự án đầu tư, cơ sở chưa ký hợp đồng thuê đất của nhà nước, nhưng cơ sở đã thực tế sử dụng trước thời điểm thực hiện dự án và cơ quan thuế đã quản lý thu tiền thuê đất thì không đủ điều kiện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và doanh nghiệp Nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp Nhà nước đã thuê của Nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP. Nếu khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trường hợp đến thời điểm cổ phần hóa, thời gian miễn tiền thuê đất của doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn thì Công ty đó được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1336/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về chính sách miễn tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status