Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1307/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bảo hiểm

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 236/NHNT.TH&CĐKT ngày 25/02/2011 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Chương I Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Khóa XII quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và tái bảo hiểm”.

Tại Điểm 8.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý: “Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng thì không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ đó và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng”.

Tại Khoản 1 Điều 7 Chương I Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội quy định bảo hiểm nhân thọ bao gồm bảo hiểm trọn đời; bảo hiểm sinh kỳ; bảo hiểm tử kỳ; bảo hiểm hỗn hợp…

Tại Điều 85 Mục 1 Chương IV Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội quy định nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm:

“1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

2. Thu xếp, việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

3. Thu phí bảo hiểm;

4. Thu xếp giải quyết bồi thường; trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm”.

Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thì cung ứng các dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật là một trong những ngành nghề kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bao gồm việc giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, thu tiền phí bảo hiểm mà các sản phẩm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì Ngân hàng TMCP Ngoại thương không phải kê khai thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm được hưởng từ các hoạt động đại lý bảo hiểm này.

Đối với sản phẩm bảo hiểm tử kỳ dành cho người đi vay mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương thực hiện làm đại lý bảo hiểm cho Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI) là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Do đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương không phải kê khai thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm được hưởng từ các hoạt động đại lý bảo hiểm này.

Kể từ ngày 14/04/2011 đơn vị thực hiện theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Tổng Cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội;
- Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – BTC;
- Vụ CS, PC (2b) – TCT;
- Lưu: VT, DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1307/TCT-DNL ngày 18/04/2011 về thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86