Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11903/UBND-VP năm 2017 về áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 11903/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 06/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀRỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11903/UBND-VP
V/v áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyệ
n, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản s 4050/STC-QLGCS ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 4050/STC-QLGCSngày 10 tháng 11 năm 2017 nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017: áp dụng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

b) Từ ngày 01/10/2017 về sau:

- Đối với các loại tài nguyên có mức giá quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh (áp dụng năm 2017) phù hợp với Khung giá của Bộ Tài chính: Áp dụng mức giá quy định tại số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

- Đối với các loại tài nguyên có mức giá quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh (áp dụng năm 2017) thấp hơnKhung giá do Bộ Tài chính quy định: Áp dụng bằng mức tối thiểu của Khung giá quy đnh tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11903/UBND-VP năm 2017 về áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


553

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208