Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1108/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1108/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 31/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/TCT-CS
V/v Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 60083/CT-HTr ngày 25/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hả Nội về chính sách thuế của Công ty TNHH SEIN T&T (Việt Nam) về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN như sau:

"1 Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ một khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

- Tại điểm b khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp."

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí thuê nhà của Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) như sau:

- Đối với khoản chi phí thuê 02 tầng làm văn phòng: Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí thuê 02 tầng làm văn phòng nếu khoản chi này đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

- Đối với khoản chi phí thuê 03 tầng cho hai nhân viên người Hàn quốc: Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 60083/CT-HTr nêu trên của Cục Thuế thành phố Hà Nội như sau: Nếu trong hợp đồng lao động của Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) ký với người lao động Hàn Quốc có ghi khoản chi về tiền nhà do Công ty TNHH Sein T&T (Việt Nam) trả cho người lao động và khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì khoản chi phí thuê nhà ở cho người lao động Hàn Quốc được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Về thuế thu nhập cá nhân:

Về thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5922/TCT-TNCN ngày 30/12/2014 của Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH PricewatethouseCooper. Tổng cục Thuế gửi kèm công văn số 5922/TCT-TNCN nêu trên để Cục Thuế thành phố Hà Nội tham khảo hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ QLT TNCN;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1108/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251