Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1098/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Phan Văn Hà
Ngày ban hành: 13/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1098/UBND-VX
V/v thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 185/LN-STC-SGD&ĐT ngày 27/2/2009 của Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến:

1. Trong khi chờ Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, tạm thời thực hiện mức thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo đề xuất của Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

a) Thu lệ phí cấp 01 (một) bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông: 4.500 đồng (bốn ngàn năm trăm đồng).

b) Lệ phí chi cho 01 (một) bản sao:

- Chi mua phôi: 1.500 đồng (một ngàn năm trăm đồng), mức chi này căn cứ vào thời điểm hiện tại và sẽ được điều chỉnh khi có quy định mới.

- Nộp ngân sách: 1.500 đồng (một ngàn năm trăm đồng).

- Để lại Sở (Phòng) Giáo dục và Đào tạo: 1.500 đồng (một ngàn năm trăm đồng).

Trong đó:

+ Viết bản sao bằng tốt nghiệp: 650 đồng (sáu trăm năm mươi đồng);

+ Chi bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách công việc tiếp nhận hồ sơ, thiết lập sổ và phát bản sao ở trường (đối với cấp bản sao đồng thời cùng bản chính) hoặc cán bộ phụ trách văn bằng, chứng chỉ ở Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp bản sao thường xuyên) xử lý hồ sơ: 250 đồng (hai trăm năm mươi đồng);

+ Cán bộ phụ trách đăng ký Cục thuế; mua sổ sách, biểu mẫu, cùi lai thu lệ phí, nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, lập hồ sơ quyết toán, mua đổi phôi viết hỏng, xử lý số hiệu bản sao: 180 đồng (một trăm tám mươi đồng);

+ Dán ảnh trên bản sao bằng tốt nghiệp: 80 đồng (tám mươi đồng);

+ Đóng dấu nổi trên bản sao bằng tốt nghiệp: 70 đồng (bảy mươi đồng);

+ Đóng dấu cơ quan trên bản sao bằng tốt nghiệp: 70 đồng (bảy mươi đồng);

+ Lãnh đạo Sở (Phòng) ký bản sao bằng tốt nghiệp: 150 đồng (một trăm năm mươi đồng);

+ Thiết lập sổ lưu, cập nhật, quản lý hồ sơ lưu bản sao bằng tốt nghiệp: 50 đồng (năm mươi đồng).

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phan Văn Hà;
- Sở Tài chính;
- VPUB: PVP Nguyễn Thanh Trường;
- Lưu: VT, NCTH (Khôi).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1098/UBND-VX ngày 13/03/2009 về thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.835

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!