Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 939/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 939/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- SY tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Công Thương;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (văn bản đã gửi các đơn vị).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, trin khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô V
ăn Quý;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, PCVP: L.T.Lực, Đ.H.Giang, phòng KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT,
KGVXAN.
(SĐ: 8828)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 939/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89