Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7144/BYT-KH-TC năm 2018 về xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2019 Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7144/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Công Sinh
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7144/BYT-KH-TC
V/v Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2019 Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Vụ/Cục/Tổng cục quản lý Dự án thuộc CTMT Y tế- Dân số;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/6/2018, Bộ Y tế có Công văn số 3572/BYT-KHTC về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ và xây dựng kế hoạch, dự toán NSNN năm 2019-2020 Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số; Căn cứ Công văn số 7746/BTC-NSNN ngày 28/6/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, ngày 10/9/2018 Bộ Y tế đã có Công văn số 5307/BYT-KH-TC gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019 từ nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số (xin gửi kèm theo).

Tiếp theo Công văn số 5544/BYT-KHTC ngày 19/9/2018 về việc đôn đốc triển khai kế hoạch hoạt động và giải ngân kinh phí năm 2017-2018; hoàn thiện kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số. Đsớm hoàn thiện kế hoạch năm 2019, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai hoạt động, Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch- Tài chính) đề nghị:

1. Đối với các Vụ/Cục/Tổng cục quản lý Dự án và các đơn vị đầu mối triển khai dự án, hoạt động (đơn vị):

- Trên cơ sở mẫu Kế hoạch đã ban hành tại Công văn số 6482/BYT-KHTC và dự kiến phân bổ ngân sách trung ương cho các dự án/hoạt động năm 2019, đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2019 (kế hoạch chung của cả dự án, bao gồm hoạt động tại trung ương và hoạt động tại các địa phương; tất cả các nguồn vốn; các hoạt động mua sắm phải dự kiến đầy đủ danh mục, slượng, dự toán và thuyết minh sự cần thiết mua sắm) và gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch- Tài chính) trước ngày 30/11/2018 (qua Văn phòng 1125) đồng thời gửi qua email: quangna.khtc@moh.gov.vn, thunth.khtc@moh.gov.vn để Vụ Kế hoạch- Tài chính phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Hướng dẫn Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động năm 2019 phù hợp với kế hoạch chung của dự án.

2. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố:

- Sở Y tế chủ trì, tham khảo khung kế hoạch và khẩn trương phối hợp với các đơn vị chủ trì dự án xây dựng kế hoạch năm 2019 của các Dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch.

- Căn cứ vào dự kiến kinh phí sự nghiệp Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương Bộ Y tế đã đề nghị với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5307/BYT-KH-TC ngày 10/9/2018 (xin gửi kèm theo), Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch/nhu cầu ngân sách của các dự án; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố huy động và bố trí kinh phí địa phương để thực hiện Chương trình/ dự án theo các nội dung và nhiệm vụ chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg.

- Sở Y tế chủ trì triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Dự án năm 2019 sau khi được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Ths Nguyễn Anh Quang, chuyên viên Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Y tế, điện thoại 0988366156, email quangna.khtc@moh.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để báo cáo);
- Vụ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT,
KHTC2.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7144/BYT-KH-TC năm 2018 về xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm 2019 Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98