Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 565/QLCL-CL2 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 565/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 04/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QLCL-CL2
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

Phúc đáp công văn số 175/QLCL-SNN ngày 11/02/2015 của Quý Sở về việc triển khai thực hiện Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 (sau đây gọi tắt là Thông tư 51), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng ký cam kết: đã nêu rõ tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 51.

2. Về việc phân công Cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ:

Theo quy định tại Điều 13 khoản 2 điểm a Thông tư 51: Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND cấp tỉnh phân công cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc địa bàn quản lý sao cho phù hợp với năng lực của cơ quan quản lý và thực tế sản xuất tại địa phương. Do đó, việc phân công cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ tại địa phương là do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất với UBND cấp tỉnh.

3. Về việc kiểm tra thực hiện nội dung đã cam kết của cơ sở:

Theo quy định tại Điều 13 khoản 3 điểm b và điểm c Thông tư 51: Cơ quan được phân công quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, cấp kinh phí thực hiện và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt. Do vậy, khi lập kế hoạch kiểm tra, cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ cần dựa trên nguồn lực hiện có, số lượng cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn, quy mô sản xuất... để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Đề nghị Quý Sở nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Chi cục QLCL NLS&TS Quảng Trị;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 565/QLCL-CL2 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104