Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 376/K2ĐT-ĐH năm 2018 hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định 111/2017/NĐ-CP do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 376/K2ĐT-ĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Lợi
Ngày ban hành: 26/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/K2ĐT-ĐH
V/v hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 05/10/2017.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố;
- Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh (có tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khoẻ).

Thực hiện Quyết định số 5126/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ và Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hướng dẫn Sở y tế các tỉnh/thành phố thẩm định và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) xây dựng “Hồ sơ công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ”, như sau:

1. Xây dựng hồ sơ công bố gồm các bước như sau:

- Bệnh viện cần yêu cầu các cơ sở giáo dục hiện đang hoặc sẽ ký hợp đồng "Đào tạo thực hành" gửi “Chương trình thực hành” hoặc “Chương trình đào tạo có chương trình thực hành” đạt yêu cầu theo Điều 4 của Nghị định. “Chương trình đào tạo” của các cơ sở giáo dục đã được xây dựng khi mở mã ngành đào tạo trình Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Mã và tên từng “Chương trình đào tạo” theo quy định tại các Thông tư và quy định liên quan:

+ Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ LĐTBXH Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

+ Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GDĐT ban hành danh mục giáo dục cp IV trình độ đại học;

+ Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ GDĐT ban hành danh mục giáo dục cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Rà soát các "Chương trình thực hành" sẽ được bố trí thực hành tại khoa/phòng nào. Dựa vào “Chương trình thực hành”, để xác định môn học/học phần sẽ được giảng dạy tại khoa/phòng nào với nguyên tắc phải phù hợp phạm vi chuyên môn của khoa/phòng đó. Trong trường hợp môn học/học phần ở nhiều khoa các nhau cần lên danh sách “nội dung” của môn học/học phần để xác định “nội dung” nào sẽ học ở "khoa/phòng" nào.

- Lên danh sách người giảng dạy thực hành đạt yêu cầu (Điều 8. Yêu cầu đối với người giảng dạy thực hành) có thể giảng dạy thực hành theo từng “chương trình thực hành” tại “một thời điểm”.

- Dựa vào danh sách người giảng dạy thực hành đạt yêu cầu và khoa phòng đạt yêu cầu đ đưa ra slượng tối đa người thực hành có thnhận theo từng trình độ, từng ngành, từng môn/học phần, từng nội dung, tại “một thời điểm” theo quy định của Nghị định

(tham khảo chi tiết mẫu hồ sơ công bố kèm theo công văn này và download tại địa chỉ: http://asttmoh.vn/).

2. Phân cấp về việc nhận thẩm định các hồ sơ công bố (khoản 2 Điều 11)

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các bộ, ngành ở trung ương gửi hồ sơ về Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), trừ cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ về Bộ chủ quản (Cục Y tế Bộ Công an; Cục Quân Y Bộ Quốc phòng) để tổng hợp gửi Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo);

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi hồ sơ về các Sở Y tế.

3. Về quy định chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

- Trong trường hợp Bệnh viện đã ký hợp đồng đào tạo thực hành (trước ngày Nghị định có hiệu lực 20/11/2017), chưa có hợp đồng đào tạo thực hành mới, đề nghị Bệnh viện rà soát để thực hiện theo yêu cầu của Nghị định, công bố (theo hướng dẫn trên) và ký lại hợp đồng nguyên tắc trước 01/01/2019 (chỉ được ký khi công bố được thẩm định đáp ứng yêu cầu, khoản 5 Điều 11).

- Trong trường hợp Bệnh viện có cơ sở giáo dục muốn ký hợp đồng đào tạo thực hành mới để gửi người học thực hành đến bệnh viện (sau ngày Nghị định có hiệu lực 20/11/2017), Bệnh viện xây dựng Hồ sơ công bố (theo hướng dẫn trên)được thẩm định đáp ứng yêu cầu, trước khi ký hợp đồng nguyên tắc với cơ sở giáo dục.

- Bệnh viện cần triển khai tự công bố trên trang thông tin điện tử các thông tin công khai để thực hiện điểm c khoản 2 Điều 7 theo quy định tại Nghị định: "Công bố bằng văn bản và thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có) danh sách người giảng dạy thực hành, slượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thực hành, slượng ti đa người học thực hành có thể nhận, slượng người học thực hành đang thực hành tại cơ sở".

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Quang Cường (để b/c);
- Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (
để biết);
- Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để biết);
- Các
sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khoẻ có đào tạo thực hành tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT
, ĐH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 376/K2ĐT-ĐH năm 2018 hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định 111/2017/NĐ-CP do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


304

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124