Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1285/KH-UBND năm 2017 điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 1285/KH-UBND Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 08/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Triển khai Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Quyết định số 5076/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và hướng dẫn tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

- Góp phần giảm tỷ lệ người sử dụng các chất dạng thuốc phiện bất hợp pháp, giảm tỷ lệ tội phạm xã hội có liên quan tới các chất dạng thuốc phiện.

- Giảm lây nhiễm HIV và một số bệnh có liên quan trong nhóm người nghiện và từ nhóm người nghiện các chất dạng thuốc phiện ra cộng đồng, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Duy trì Cơ sở điều trị thay thế tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại TTYT Đạ Tẻh; đồng thời, triển khai mới 01 Cơ sở điều trị thay thế tại thành phố Bảo Lộc và 03 Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại các huyện: Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh.

- Toàn tỉnh điều trị thay thế cho 1000 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục duy trì hoạt động Cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Cơ sở cấp phát thuốc Methadone lại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh để tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện.

- Xây dựng phương án thành lập thêm Cơ sở điều trị Methadone tại thành phố Bảo Lộc và điểm cấp phát thuốc Methadone tại Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh để điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, tạo điều kiện cho bệnh nhân tại những địa phương này thuận tiện trong việc tiếp cận điều trị Methadone.

2. Giải pháp thực hiện:

a) Cơ sở vật chất:

- Thực hiện theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Các Cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc Methadone đảm bảo bố trí cơ sở vật chất phù hợp với mô hình theo quy định.

b) Nhân lực:

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Các đơn vị triển khai Cơ sở điều trị hoặc Cơ sở cấp phát thuốc Methadone đảm bảo hợp đồng số lượng và bố trí nhân lực phù hợp với vị trí việc làm và theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP .

c) Chức năng nhiệm vụ và điều kiện hoạt động: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP .

d) Kinh phí hoạt động:

- Ngân sách nhà nước đảm bảo cho cơ sở vật chất, lương và các chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ làm việc; thuốc điều trị thay thế.

- Thu phí và lệ phí phục vụ các hoạt động chuyên môn và hoạt động khác của Cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc theo quy định.

- Các đơn vị triển khai Cơ sở điều trị hoặc Cơ sở cấp phát thuốc Methadone lập dự toán ngân sách hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone hàng năm của đơn vị mình theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Là cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai Kế hoạch này; hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch sử dụng kinh phí gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động theo quy định;

- Hướng dẫn các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện lập thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ; theo dõi hoạt động, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone;

- Hướng dẫn các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn theo dõi và quản lý bệnh nhân theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với ngành Y tế triển khai hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ quản lý người nghiện các chất dạng thuốc phiện trong quá trình điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone;

- Tăng cường triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, điều tra, khảo sát để nắm chắc tình hình và thống kê đầy đủ người nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn nhằm phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động gia đình và bản thân người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;

- Phối hợp quản lý chặt chẽ người nghiện các chất dạng thuốc phiện không để xảy ra tình trạng vừa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone vừa sử dụng ma túy trái phép.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai Kế hoạch này; quản lý người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cộng đồng và giới thiệu người nghiện các chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone và hỗ trợ họ tìm việc làm và hòa nhập cộng đồng;

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo hoạt động tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ người nghiện tham gia điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone;

- Phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, tư vấn về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện, gia đình người nghiện và những người có liên quan.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động hàng năm và các giải pháp huy động nguồn lực cho Cơ sở điều trị Methadone.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng phối hợp với Sở Y tế thực hiện hoạt động thông tin truyền thông về ý nghĩa, mục đích và lợi ích của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

6. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện kcế hoạch này trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Cục PC HIV/AIDS);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Mục III;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1285/KH-UBND năm 2017 điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14