Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12824/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Toán Chí Nghiêm
Ngày ban hành: 19/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12824/BTC-KHTC
V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị, hệ thng thuộc Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 ca Văn phòng Chính phủ, nhm tăng cưng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh tr lại vào mùa đông những nơi nới lng các biện pháp chng dịch và trong nưc,đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nếu lơ là, ch quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì có th xuất hiện tr lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khe của nhân dân và kinh tế xã hội ca đất nước. Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính ph biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC, VC) thuộc phạm vi qun lý:

1. Nêu cao tinh thn trách nhiệm, tinh thần cnh giác, tuyệt đối không lơ chủ quan; t chức quán triệt, thực hiện nghiêm ch đạo của Thủ tưng Chính ph tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020; Công văn s 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn s 12019/BTC-KHTC ngày 01/10/2020 ca Bộ Tài chính.

2. Tuân thủ, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe sau cách Iy (đủ ít nhất 28 ngày k từ ngày nhập cảnh) theo quy định ca chính quyền, cơ quan y tế địa phương đối với tt cả các trường hợp CBCC, VC thuộc phạm vi quản lý người nhập cnh. Nghiêm túc chp hành việc quản lý sức khe, di chuyn đối vi người nhập cnh ca cơ quan chức năng trên địa bàn.

3. Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính rà soát cập nhật các quy định và hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế đảm bảo phù hợp với tình hình mi, nhất là đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưng thuộc Bộ Tài chính khi t chức năm học mi; đồng thi thực hiện nghiêm các hướng dẫn và cập nhật trên hệ thống Bn đồ chống dịch Covid-19 ca cơ quan thm quyền.

Thủ trưng các đơn vị, hệ thng thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ Tài chính v việc CBCC, VC thuộc phạm vi qun lý lây nhim dịch bệnh do không chấp nh nghiêm quy định phòng, chng dịch tại trụ sở quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Các đơn vị tại trụ sở 28 THD;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Toán Chí Nghiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12824/BTC-KHTC năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


210

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182