Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1058/BYT-DP triển khai “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1058/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1058/BYT-DP
V/v triển khai “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng”

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tình hình bệnh Tay chân miệng tại các nước trong khu vực hiện đang din biến phức tạp. Tại Việt Nam, trong 6 tuần đu năm 2012, đã ghi nhận 7.889 trường hợp mc tại 60/63 tỉnh, thành ph trong đó có 9 trường hợp tử vong. Bệnh Tay chân miệng tiếp tục có xu hướng lan rộng trên phạm vi toàn quốc, diễn biến khó lường trong điều kiện có nhiều tuýp vi rút gây bệnh tồn tại trong môi trường.

Đ tăng cường công tác phòng chống bệnh Tay chân miệng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh Tay chân miệng” trong cao điểm tháng 3-4/2012 tại địa phương trọng tâm một số hoạt động chính như sau:

1. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chng bệnh Tay chân miệng” tại tỉnh theo quy mô các cấp: tỉnh/thành phố; quận/huyện; xã/phường (xin gửi kèm mẫu kế hoạch t chức L phát động).

2. Tổ chức truyền thông tới từng hộ gia đình, đặc biệt là các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi, giáo viên các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tại địa phương về bệnh Tay chân miệng và các biện pháp phòng chống bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, báo chí, truyền thanh, truyn hình.

3. Chính quyền các cấp có trách nhiệm quản lý, phát huy vai trò t tự quản, cụm dân cư quản lý các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. Tổ tự quản, cụm dân cư tích cực tham gia phát hiện sớm và báo cáo cho y tế cơ sở các trường hợp nghi nhiễm Tay chân miệng và hướng dẫn thực hành vệ sinh phòng, chống Tay chân miệng.

4. Triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Tay chân miệng trong trường học đặc biệt tại các nhà trẻ, mẫu giáo, trường có tổ chức học bán trú: hướng dẫn rửa tay nhiều lần trong ngày bằng nước sạch và xà phòng cho trẻ và người chăm sóc trẻ; vệ sinh lớp học, đồ chơi; quản lý chất thải theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; phát hiện và báo cáo cho y tế cơ sở các trường hợp nghi nhiễm tay chân miệng để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống.

5. Y tế các tuyến tăng cường giám sát, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, nhân lực, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hạn chế số mắc, không để dịch lan rộng, kéo dài.

6. Các cơ sở điều trị tăng cường tập huấn cho cán bộ, nâng cao năng lực chẩn đoán, phân loại, điều trị, điều dưỡng bệnh Tay chân miệng. Quản lý và điều trị bệnh nhân sớm theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 2554/QĐ-BYT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế để hạn chế tối đa biến chng nặng và tử vong.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh Tay chân miệng”. Báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tng hp báo cáo Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (đ b/c);
- Các Thứ trưng (đ b/c);
- BCĐ phòng, chng bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi;
- Sở YT các tỉnh, thành ph;
- TTYTDP các tnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn
Thị Kim Tiến

 

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG ĐỂ THAM KHẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH……..

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:    /KH-UBND

…………, ngày ... tháng ... năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng”

Tỉnh/TP. ……………., ngày .../.../2012

Thực hiện Công văn số ....../BYT-DP ngày   /    /2012 của Bộ Y tế về việc phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” tại các tỉnh/thành phố hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” được tổ chức tại TP. Hải Phòng ngày 02/3/2012. y ban nhân dân tỉnh/thành phố ……….. thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” tại tỉnh /thành phố …………. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, người dân trong phòng, chng bệnh tay chân miệng.

2. Yêu cầu:

2.1. Thu hút được đông đảo các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia thể hiện được tính xã hội hóa về công tác tuyên truyền phòng chống bệnh tay chân miệng năm 2012 nói chung và tại Lễ phát động nói riêng.

2.2. Hướng dẫn được các địa phương huyện/quận/thị xã tổ chức phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” tại địa phương mình.

2.3. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ phát động tháng hành động.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thi gian: ngày .... tháng ... năm 2012.

2. Địa điểm tổ chức Lễ phát động: Tại ………. tỉnh/TP. ………

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Lễ mít tinh phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chng bệnh tay chân miệng”.

2. Thực hành rửa tay bằng xà phòng.

3. Lễ diễu hành hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng”.

IV. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1. Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh/thành phố ………..

2. Đơn vị t chức:

- Sở Y tế

- Sở Thông tin Truyền thông

3. Đơn vị tham gia thực hiện:

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố;

- Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh/thành phố;

- Trung tâm y tế các quận/huyện/thị xã;

- UBND các quận/huyện/thị xã.

V. THÀNH PHẦN VÀ ĐẠI BIỂU THAM DỰ

1. Đại biểu khách mời:

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng y ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn th của tỉnh;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các phòng ban Sở Y tế;

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh/thành phố và của các huyện/quận/thị xã;

- Cơ quan Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

2. Lực lượng quần chúng: Đại diện cho các thành phần, lực lượng, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố, bao gồm:

- Các ban, ngành, đoàn th

- Học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang.

VI. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực, vật lực, phương tiện, kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết bảo đảm cho L mít tinh và diễu hành phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” năm 2012 tại tỉnh/thành phố;

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố và các đơn vị trong ngành Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức truyền thông về “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” năm 2012 bằng nhiều hình thức khác nhau trên địa bàn tỉnh/thành phố (băng zôn, cờ, khu hiệu, pa nô, áp phích...) xung quanh khu vực mít tinh; khu tập trung dân cư; các trục đường chính và các xe tham gia diễu hành của các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn th, các đơn vị của quận/huyện/thị xã.

- Huy động xe mô tô, ô tô của các đơn vị thuộc ngành Y tế tỉnh, quận, huyện, các đơn vị liên quan tham gia lễ diễu hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng đại diện cho các thành phần, lực lượng, t chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố gồm các ban, ngành, đoàn th, học sinh, sinh viên, khoảng 500 - 1.000 người.

- Cử người dẫn chương trình L phát động.

- Phát biu hưởng ứng Lễ phát động.

- Chun bị nội dung bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ phát động.

- Tng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh kết quả tổ chức Lễ phát động.

2. Công an tnh

- Chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối trong thời gian trước, trong và sau Lễ mít tinh, diễu hành và các khu vực liên quan.

- Chỉ huy việc diễu hành, bố trí 03 xe mô tô cảnh sát dẫn đường và 1 xe ô tô tham gia diễu hành.

- Kẻ vạch sơn khu vực các khối quần chúng dự mít tinh. Hướng dẫn các lực lượng quần chúng vào vị trí đã quy định.

- Tập kết và sắp xếp xe các đơn vị tham gia diễu hành (theo danh sách kèm theo) và hướng dẫn các đoàn diễu hành theo lộ trình, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đoàn diễu hành đi qua;

2. S Giáo dục - Đào tạo

- Chỉ đạo trường ………. (cấp 1 hoặc cấp 2) huy động 500-1.000 học sinh mặc đồng phục học sinh của trường tham gia L mít tinh.

- Bố trí 01 xe ô tô tham gia diễu hành hưởng ứng Lễ Phát động.

- Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng”.

3. Sở Thông tin Truyền thông

- Chỉ đạo tổ chức đợt truyền thông rộng rãi trên đài phát thanh, truyn hình tỉnh/thành phố về nội dung phòng, chống bệnh tay chân miệng.

- Chỉ đạo bố trí khu vực đủ rộng (tên cụ thể), trang trí tại khu vực xung quanh.

- Chỉ đạo ……….. chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ Lễ mít tinh (30 phút); trang trí sân khấu, lễ đài.

- Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn, sắp xếp vị trí ngồi của đại biu trên lễ đài.

- Bố trí 01 xe ô tô tham gia diễu hành hưởng ứng Lễ phát động.

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Huy động 50 hội viên mặc trang phục áo dài tham dự L mít tinh.

- Bố trí 01 xe ô tô tham gia diễu hành hưởng ứng lễ phát động.

- Phát biểu hưởng ứng lễ phát động.

7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Huy động 50-100 hội viên mặc đồng phục của hội tham dự lễ phát động.

- Bố trí 01 xe ô tô tham gia diễu hành hưởng ứng lễ phát động.

5. Văn phòng y ban nhân dân tnh

- Phối hp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, Ban tchức Lễ phát động.

- Chun bị các văn bản chỉ đạo, bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại lễ phát động.

6. UBND huyện/quận/thị xã (nơi tổ chức Lễ phát động)

- Chỉ đạo các xã/phường treo các băng zôn, khu hiệu, áp phích... hưởng ứng Lễ phát động “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng”.

- Bố trí địa điểm và lực lượng tham gia trông coi xe đạp, xe máy cho các đại biểu tham Lễ phát động.

7. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh/thành phố và các quan thông tin đại chúng khác

- Kịp thời đưa tin và phản ánh các hoạt động của Lễ phát động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh chuẩn bị phương tiện kỹ thuật truyền hình trực tiếp lễ phát động.

8. Các đơn vị khác (nêu cụ thể)

- …………………………………..

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

- Kinh phí do UBND tỉnh/thành phố hỗ trợ.

- Trong nguồn kinh phí giao cho ngành Y tế năm 2012.

- Kinh phí của các đơn vị tham gia Lễ phát động.

- Huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.

(nêu cụ thể nguồn kinh phí do các đơn vị nào chịu trách nhiệm)

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch phòng, chống bệnh tay chân miệng” tổ chức tại tỉnh/thành phố ………... Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ……….. yêu cầu các Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể, Ban chỉ đạo các huyện/Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo sự phân công trên.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế ( báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh(b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin Truyền thông;
- Sở Giáo dục - Đào tạo;
- Sở Công an;
- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
-
Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- BCĐ Phòng, chống dịch tỉnh/thành phố;
- UBND các huyện/quận, thị xã;
- Trung tâm Y tế huyện/quận, thị xã;
- Lưu: VT, SYT.

CHỦ TỊCH
…………………..

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHÁT ĐỘNG

Thi gian

Nội dung

Người thực hiện

……..

Văn nghệ chào mừng

...............

……..

Phát biu lý do và giới thiệu đại biểu

Sở Y tế

……..

Phát biu của Sở Y tế v tình hình bệnh tay chân miệng các biện pháp phòng, chống.

Lãnh đạo Sở Y tế

……..

Phát biu của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh/thành phố về hưởng ứng "Chiến dịch phòng, chống bệnh tay chân miệng".

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh/thành phố.

……..

Phát biu Sở Giáo dục - Đào tạo về hưởng ứng "Chiến dịch phòng, chống bệnh tay chân miệng".

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo.

……..

Phát biu chỉ đạo, phát động "Chiến dịch phòng, chống bệnh tay chân miệng".

Lãnh đạo UBND tỉnh/thành ph

……..

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh/thành phố.

Chủ tịch UBND huyện/quận/thị xã nơi tổ chức Lễ phát động.

……..

Thực hành “rửa tay bằng xà phòng”.

+ Lãnh đạo UBND tỉnh/thành ph

+ Đại diện Sở Y tế

+ Lãnh đạo UBND huyện/quận/thị xã nơi tổ chức Lễ phát động

+ Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo

+ Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh/TP.

+ Năm cháu học sinh đứng xen kẽ cùng các đi biểu

……..

Các đoàn xe c động t chức diễu hành.

- Tất cả các xe cđộng diễu hành trên các đường phố lớn của huyện/quận/thị xã: xe của các đơn vị

- Các đoàn xe cổ động của các huyện/quận sau khi diễu hành cùng đoàn diễu hành sẽ tiếp tục lan tỏa về các huyện.

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG
(Ban hành theo kế hoạch số
    /KH-UBND tỉnh ngày  tháng  năm 2012 của UBND tỉnh/thành phố)

1. Thi gian tập trung lực lưng

- Lực lượng tham dự Lễ mít tinh có mặt tại …….. vào lúc .. h00 ngày ...../..../2012

- Lực lượng tham dự diễu hành có mặt tại vị trí tập kết lúch30 ngày .../..../2012

2. Phân công huy động các lực lượng mít tinh

STT

Tên đơn v

Mít tinh

Diễu hành

Tổng số

1

Công an tỉnh

 

 

 

2

Sở Giáo dục Đào tạo

 

 

 

3

Hội Liên hiệp phụ nữ

 

 

 

4

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

 

…………

 

 

 

3. Bố trí khu vực cho các lực lượng mít tinh

theo hướng dẫn của Ban tổ chức

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH DIỄU HÀNH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NĂM 2012

1. Thi gian diễu hành: ... h00 ngày .../.../2012

2. Diễu hành:

- Công an tỉnh/thành phố: Chỉ huy diễu hành

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tham dự theo kế hoạch

3. Đội hình xe diễu hành

- Xe cảnh sát giao thông: 03 xe mô tô

- Xe của BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh/thành phố: 01 xe

- Xe máy của Sở Y tế tỉnh: 20 chiếc

- Xe ngành Thông tin Truyền thông: 01 xe

- Xe ô tô của Hội Phụ nữ

- Xe ô tô của Hội chữ thập đỏ: 50 xe (2 người/xe)

- Xe của các huyện/tp: .... xe gồm

- Xe của ngành Y tế: .... xe

Tng s:      xe ô tô,      xe mô tô

4. Lộ trình diễu hành và thứ tự các xe diễu hành:

theo hướng dn của Ban tchức

5. Trang trí xe

- Đối với các Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể và các đơn vị của ngành Y tế: Sử dụng xe của đơn vị và tự trang trí xe đ tham gia diễu hành.

- Giao Trung tâm Truyn thông Giáo dục sức khỏe cung cp băng zôn, pa nô, áp phích ... cho các đơn vị.

6. Nội dung băng zôn, pa nô, khẩu hiệu:

- “Đ chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, hãy rửa tay nhiều lần trong ngày bằng nước sạch và xà phòng.”

- “Vì sức khỏe của bé yêu, hãy rửa tay cho bé nhiều lần trong ngày bằng nước sạch và xà phòng.”

- “Hưởng ứng “Chiến dch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng”

- “Trao yêu thương, đừng trao mầm bệnh.”

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1058/BYT-DP triển khai “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.087

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229