Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 821/VPCP-KGVX về công tác đánh giá môi trường chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 821/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 821/VPCP-KGVX
V/v công tác đánh giá môi trường chiến lược

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4816/BC-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2009) về công tác đánh giá môi trường chiến lược, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá môi trường chiến lược trong Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo hướng quy định cụ thể các loại hình chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cần thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; các hình thức đánh giá môi trường chiến lược tương ứng với loại hình và mức độ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm phù hợp thực tiễn và Luật Bảo vệ môi trường, trình Chính phủ trong Quý II năm 2010.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác đánh giá môi trường chiến lược trong việc lập, thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng trong tháng 2 năm 2010; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược theo thẩm quyền.

- Viện nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Văn Trọng Lý; các vụ: KTN, TH, TKBT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 821/VPCP-KGVX về công tác đánh giá môi trường chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76