Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 816/BNN-HTX về việc hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 816/BNN-HTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 14/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 816/BNN-HTX
V/v: Hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty có nông, lâm trường.

 

Thực hiện Nghị định của Chính phủ số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BNN ngày 04 tháng 03 năm 2005 hướng dẫn xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. Để thống nhất hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu của đề án gửi đi thẩm định:

Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh trước khi gửi đi thẩm định phải được thông qua và có ý kiến của Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với nông, lâm trường trực thuộc địa phương), Ban Cán sự đảng của Tổng công ty và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nông, lâm trường (đối với nông, lâm trường trực thuộc Tổng công ty).

2. Hồ sơ thẩm định đề án:

a) Nội dung Hồ sơ gồm:

- Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;

- Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;

- Tờ trình thẩm định đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng công ty gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Báo cáo liên quan đến đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh;

- Các phụ lục, phụ biểu và văn bản pháp lý liên quan (biên bản thẩm định của Hội đồng sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường tỉnh, tổng công ty; Ý kiến của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân…).

b) Số lượng: Hồ sơ thẩm định đề án nông trường quốc doanh hoặc lâm trường quốc doanh được làm thành 15 bộ.

3. Thời gian:

Hồ sơ đề án gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn) trước ngày Hội đồng thẩm định họp.

Sau khi nhận được hồ sơ, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi cho các thành viên Hội đồng thẩm định để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến.

Hội đồng thẩm định sẽ thông báo thời gian cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty báo cáo trình bày đề án trước Hội đồng thẩm định.

Sau thời gian 5 ngày kể từ ngày Hội đồng thẩm định họp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ ý kiến thẩm định của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn, ĐT 04.8230530) để xử lý.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN & PTNT;
- Lưu VP, HTX.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 816/BNN-HTX về việc hồ sơ, thủ tục thẩm định đề án sắp xếp, đổi mới phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116