Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 7026/BTNMT-KHTC 2020 tổ chức thực hiện xây dựng dự án bảo vệ môi trường đợt 2 2021

Số hiệu: 7026/BTNMT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 11/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7026/BTNMT-KHTC
V/v t chức thực hiện, xây dng, đề xuất các dự án, nhiệm v sử dng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: UBND các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Thực hiện các Nghquyết ca Quốc hội s 128/2020/QH14 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, số 129/2020/QH14 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020 v phân b ngân sách trung ương năm 2021 và Chthị của Thủ tưng Chính phủ số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Bộ Tài nguyên và Môi trưng đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai hướng dẫn thực hiện và truyền thông Luật bảo vệ môi trường sửa đổi được quc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dn tại các Công văn số 6235/BTNMT-KHTC ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tchức thực hiện, xây dựng, đxuất các dự án, nhiệm vụ sử dng kinh phí sự nghiệp bo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022; Công văn số 2361/BTNMT-KHTC ngày 04 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dn xây dựng kế hoch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bo vệ môi trưng của các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối với các địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương, nếu có nhu cầu nhn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương để thực hiện các dự án có tính chất đu tư về xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tn lưu thuộc danh mục Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 ca Thủ tướng Chính phủ; nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường và xây dựng cơ sở ha táng cho đng bào Khmer, đnghị khn trương xây dựng, phê duyệt dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định hiện hành, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đtổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định với một số nội dung định hướng như sau:

a) Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các điểm tn lưu hóa chất bo vệ thực vật còn tn đọng thuộc danh mục Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thtướng Chính phvề việc phê duyệt Kế hoạch x lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cnước”.

Hồ sơ đnghị htrợ có mục tiêu bng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương, gồm:

- Văn bản của UBND tnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương cam kết btrí vốn đi ứng 50% đthực hiện dự án;

- Quyết định là cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thẩm quyền; báo cáo thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan.

b) Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường của địa phương nhm đm bo hoạt động ổn định, hiệu quđáp ứng nhu cầu thực tế về quan trắc và phân tích môi trường hiện nay.

Hồ sơ đề nghị htrợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bo vệ môi trường trung ương, gồm:

- Văn bn của UBND tnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nhu cầu cấp thiết về nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường của địa phương, đề nghhỗ trợ 50% kinh phí thực hiện dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi tờng trung ương, cam kết btrí 50% vốn đối ứng để thực hin dự án.

- Quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thm quyền; báo cáo thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan.

c) Xây dựng cơ s hỏa táng cho đồng bào Khmer.

Hsơ đề nghị hỗ trợ có mục tiêu bằng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương, gm:

- Văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghhỗ trợ kinh phí và mc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương xây dng cơ sở ha táng của đồng bào Khmer, cam kết bố trí kinh phí giải phóng mặt bng, xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh phí đối ng.

- Quyết định phê duyệt dự án của địa phương theo thm quyn; báo cáo thuyết minh kinh tế - kỹ thuật hoặc báo cáo đầu tư dự án; các tài liệu liên quan.

Hồ sơ đxuất của Quý y ban đnghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, đng thời gửi vào địa ch email: vukhtc@monre.gov.vn trước ngày 31 tháng 03 năm 2021 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phxem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hng Hà (để báo cáo);
- TT Trn Quý Kiên:
- Các Bộ: Tài ch
ính, Kế hoạch và Đu tư;
- TCMT;
- Lưu: VT, KHTC(PH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7026/BTNMT-KHTC ngày 11/12/2020 về tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!