Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5104/BNN-KHCN xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5104/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5104/BNN-KHCN
V/v xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Viện và Trung tâm trực thuộc Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành vào cuối năm 2011.

Bản Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung và đề xuất các giải pháp thực hiện thành công Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được ban hành tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2003 và các văn bản định hướng có liên quan về công tác bảo vệ môi trường đã được ban hành.

Để xây dựng kế hoạch đến 2020, Bộ yêu cầu các Đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trên các mặt quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2001 - 2011.

2. Phân tích những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Đơn vị.

3. Đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020 và các giải pháp thực hiện.

4. Đề xuất danh mục dự án ưu tiên nhằm triển khai thành công kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra.

Báo cáo các nội dung trên theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo và xin gửi về: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ĐT: 04.37347136; Fax: 04.38433637; file điện tử gửi về e-mail: khanhd.khcn@mard.gov.vn) trước ngày 22 tháng 10 năm 2011 để tổng hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các Đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 5104/BNN-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2001 - 2011

1. Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

1.1. Kết quả thực hiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi trường

1.3. Kết quả đạt được trên các mặt quản lý nhà nước

- Tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học đối với các hoạt động:

TT

Nội dung báo cáo

Đơn vị báo cáo

1.

Sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải trong nông nghiệp

Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật

2.

Quản lý giống cây trồng và sản phẩm của chúng; quản lý cây trồng biến đổi gen

Cục Trồng trọt

3.

Quản lý giống vật nuôi và sản phẩm của chúng

Cục Chăn nuôi

4.

Quản lý sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng

Tổng cục Thủy sản

5.

Các hệ thống đê điều, thủy lợi và nước sạch phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn

Tổng cục Thủy lợi

6.

Khu bảo tồn rừng

Tổng cục Lâm nghiệp

7.

Chế biến ngành nghề

Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

8.

Hoạt động tại các làng nghề

Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

9.

Các khu bảo tồn biển; hoạt động nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tổng cục Thủy sản

- Công tác truyền thông và nâng cao nhận thức

- Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

- Hoạt động xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường.

2. Tồn tại, hạn chế và khuyết điểm

3. Nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm

3.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

3.2. Nguyên nhân của các tồn tại, yếu kém

­- Nguyên nhân chủ quan

3.3. Một số bài học kinh nghiệm

II. Định hướng công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020

1. Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015

- Định hướng công tác bảo vệ môi trường (về thể chế, chính sách; chỉ tiêu môi trường; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường).

- Nội dung và giải pháp thực hiện

- Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên nhằm triển khai kế hoạch

(Đối với từng dự án đề nghị ghi rõ tên dự án, căn cứ pháp lý, mục tiêu, nội dung chính, sản phẩm, thời gian thực hiện, kinh phí và nguồn thực hiện)

1.2. Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020

- Định hướng công tác bảo vệ môi trường (về thể chế, chính sách; chỉ tiêu môi trường; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường).

- Nội dung và giải pháp thực hiện

- Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên nhằm triển khai kế hoạch

(Đối với từng dự án đề nghị ghi rõ tên dự án, căn cứ pháp lý, mục tiêu, nội dung chính, sản phẩm, thời gian thực hiện, kinh phí và nguồn thực hiện).

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5104/BNN-KHCN xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199