Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 49/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 49/TB-VPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 49/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38/2005/CT-TTG NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC RÀ SOÁT, QUY HOẠCH LẠI 3 LOẠI RỪNG (RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ RỪNG SẢN XUẤT)

Ngày 21 tháng 02 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất).

Cùng dự họp có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra yêu cầu là: rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng nhằm nắm chắc quỹ rừng hiện có, đồng thời tiến hành quy hoạch lại, xác định rõ diện tích 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) làm cơ sở cho việc tổ chức sắp xếp lại sản xuất trong ngành lâm nghiệp, thực hiện các chủ trương, chính sách về đầu tư, giao rừng, khoán bảo vệ rừng...

Kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng nếu có sai khác với diện tích được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 57/2006/QH11 thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tổ chức kiểm tra, báo cáo giải trình về sự sai khác để đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xin điều chỉnh lại.

Việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng phải đảm bảo các nguyên tắc và trình tự các bước của công tác quy hoạch, bảo đảm có căn cứ khoa học và sát hợp với thực tế để diện tích rừng sau khi quy hoạch lại có thể thực hiện tốt nhất chức năng phòng hộ, đảm bảo an ninh môi trường; đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, các Bộ, ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công tác sau đây:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổng hợp lại số liệu các địa phương trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006-2010, đối chiếu với số liệu về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Sau khi kiểm tra, rà soát phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các địa phương, những trường hợp sai khác với số liệu về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, phải báo cáo, giải trình và đề xuất biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổng hợp lại số liệu các địa phương trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, đối chiếu với số liệu về kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 5 năm 2006-2010 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 57/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và số liệu kiểm tra, rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý nếu có sai khác sau khi kiểm tra, rà soát.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét thống nhất các chỉ tiêu tổng hợp về số liệu diện tích đất lâm nghiệp, các tiêu chí đánh giá xác định về rừng và diện tích rừng, thống nhất về thời gian, thời điểm công bố số liệu về diện tích rừng và diện tích đất lâm nghiệp để đảm bảo không có sự khác nhau giữa 2 Bộ trong việc công bố số liệu về quy hoạch sử dụng diện tích đất lâm nghiệp và diện tích rừng.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, Kế hoạch & ĐT, Tài chính, TN & Môi trường, Khoa học & CN;
- Ủy ban dân tộc QH,
- Ủy ban KHCNMT QH;
- HĐND, UBND các tỉnh, T.P trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Vụ IV;

- Lưu: VT, NN, Phú. 95

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 49/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52