Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 474/BKHCN-VP hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 474/BKHCN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 474/BKHCN-VP
V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo công văn số 355/BKHCN-KHTC ngày 26/02/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) cho toàn ngành năm 2011 (gửi kèm theo), Bộ KH&CN đề nghị các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011 theo các nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KH&CN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ NĂM 2010

Các đơn vị chủ động xây dựng các nội dung phục vụ việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011, tổng hợp vào kế hoạch KH&CN năm 2011 phần đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách giai đoạn 2006 – 2010 và năm 2010.

Các đơn vị thực hiện việc đánh giá đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn tại công văn số 355/BKHCN-KHTC ngày 26/02/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, kèm theo hệ thống các biểu mẫu báo cáo quy định tại các công văn hướng dẫn kế hoạch hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2011

1. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 và năm 2011:

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xác định phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 5 năm 2011 – 2015 và cụ thể cho năm 2011.

Trên cơ sở danh mục các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, đơn vị đề xuất các nhiệm vụ KH&CN các cấp và triển khai các thủ tục để bố trí vào kế hoạch năm 2011 theo quy trình ở mục 2 dưới đây.

2. Quy trình xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện trong kế hoạch năm 2011:

2.1. Nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước: Việc tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2011 được tiến hành theo hướng dẫn tại công văn số 355/BKHCN-KHTC ngày 26/02/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

Các đơn vị đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tổ chức việc xác định các nhiệm vụ, tổng hợp danh mục đề xuất và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN. Văn phòng Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tổ chức việc tuyển chọn (nếu có) hoặc xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí trình lãnh đạo Bộ phê duyệt để làm căn cứ bố trí kế hoạch năm 2011 theo tiến độ ở Mục III dưới đây.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ được ủy quyền trong việc tổ chức xác định nhiệm vụ, xét duyệt, thẩm định thì thực hiện theo Quyết định ủy quyền và đảm bảo theo tiến độ chung.

2.3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Các đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Chiến lược Chính sách KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của đơn vị mình theo quy định.

Căn cứ kết quả phê duyệt, đơn vị tổng hợp thành Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN để tổng hợp, bố trí vào kế hoạch năm 2011 theo tiến độ ở Mục III dưới đây.

2.4. Đối với các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản cho các tổ chức nghiên cứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm:

Căn cứ quy hoạch, định hướng phát triển của mình, các đơn vị trực thuộc rà soát lại và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp, xây dựng cơ bản trong những năm trước đây để khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện hoặc xây dựng các dự án mới.

Các dự án này phải được thuyết minh đầy đủ, được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định mới đủ điều kiện xem xét bố trí vào kế hoạch 2011. Tiến độ thực hiện theo Mục III dưới đây.

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO KH&CN NĂM 2011

1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước:

Các đơn vị hoàn thành việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 355/BKHCN-KHTC ngày 26/02/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ, gửi Danh mục đề xuất các nhiệm vụ kèm theo Phiếu đề xuất các nhiệm vụ về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 28/3/2010 để tổng hợp chung.

2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

Các đơn vị hoàn thành việc xác định nhiệm vụ các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và gửi hồ sơ (gồm Danh mục đề xuất các nhiệm vụ, Phiếu đề xuất các nhiệm vụ và Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ) về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 30/3/2010.

Văn phòng Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ hoàn thành việc tuyển chọn (nếu có), xét chọn, thẩm định, phê duyệt kinh phí trước ngày 10/6/2010.

3. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Các đơn vị hoàn thành việc phê duyệt, tổng hợp Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2011 và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN (kèm theo Quyết định phê duyệt giao thực hiện các nhiệm vụ) trước ngày 10/6/2010.

4. Đối với các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp, xây dựng cơ bản các tổ chức nghiên cứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm:

4.1. Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp: Các đơn vị gửi báo cáo đầu tư về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 30/4/2010 để Bộ KH&CN xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Chủ Đầu tư triển khai các thủ tục phê duyệt đầu tư từ 01/5/2010 đến 30/6/2010.

4.2. Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các phòng thí nghiệm, các tổ chức nghiên cứu – phát triển

a) Các dự án chưa có phê duyệt chủ trương đầu tư:

- Dự án nhóm A, B, C: Các đơn vị gửi đề xuất về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 30/4/2010. Từ ngày 01/5/2010 đến ngày 30/6/2010 hoàn thành Thuyết minh nhiệm vụ đầu tư để Bộ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ KH&CN tổng hợp và làm việc với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính từ tháng 8 đến tháng 12/2010. Vốn dự kiến cấp để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2011.

Đối với dự án nhóm C thuộc diện chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật trước 30/9/2010 để Bộ thẩm định và phê duyệt trước 30/10/2010. Vốn dự kiến cấp cho dự án vào năm 2011.

b) Các dự án đã có phê duyệt chủ trương đầu tư: Hoàn thành việc lập dự án đầu tư trước 30/6/2010 và hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt dự án trước 31/10/2010.

5. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạch KH&CN năm 2011

Sau khi hoàn thành các thủ tục phê duyệt cho các nhiệm vụ để bố trí đưa vào thực hiện trong kế hoạch năm 2011, các đơn vị hoàn thành việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạch KH&CN năm 2011 theo hướng dẫn tại mục I và II nêu trên và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 20/6/2010.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011 đảm bảo đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 474/BKHCN-VP hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.803
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155