Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4196/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4196/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 7889/VPCP-KTN ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý dự án đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Rà soát, phân loại các dự án chậm sử dụng đất để xử lý theo hướng: Yêu cầu, đôn đốc chủ đầu tư chủ động tìm giải pháp khắc phục để đảm bảo dự án đầu tư sử dụng đất đúng mục đích đã được giao, cho thuê đất. Trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện dự án đầu tư thì thu hồi đất, trước hết lựa chọn thu hồi đất đối với những trường hợp chậm sử dụng đất gây bức xúc trong nhân dân, đất đã được giao, cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhưng có lợi thế thương mại để giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất chủ trì quản lý, đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. Sau khi đấu giá quyền sử dụng đất đã thu hồi xong sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư;

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sớm hoàn thiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác, kiểm tra giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đảm bảo sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất. Không xét duyệt quy hoạch mới các cụm công nghiệp nếu không đảm bảo đủ các điều kiện: có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt và các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về bảo vệ môi trường, về tỷ lệ lấp đầy. Kiên quyết không cho thành lập mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp nếu không đảm bảo các yêu cầu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất (lấp đầy) ít nhất là 60%.

c) Tổ chức đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2010 và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tại địa phương.

2. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg và Chỉ thị số 2196/CT-TTg.

3. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có sử dụng đất rà soát, đánh giá, sắp xếp lại tổ chức, điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả.

4. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị nêu trên về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 năm 2012 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, giám sát.

Đây là công việc cần thiết phải tập trung thực hiện để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4196/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/11/2012 đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị liên quan đến dự án chậm đưa đất vào sử dụng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!