Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3051/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3051/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Lê Trọng Hùng
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3051/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học và cao đẳng;
- Các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ

 

Căn cứ Công văn số 1045/BTNMT-KH, ngày 06/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2013 của các Bộ, ngành, để triển khai thực hiện nhiệm vụ BVMT trong các cơ sở giáo dục và nhiệm vụ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch BVMT năm 2011, ước thực hiện năm 2012 và xây dựng kế hoạch BVMT năm 2013 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ BVMT năm 2011 và ước thực hiện năm 2012

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”:

- Công tác quản lý, chỉ đạo đối với hoạt động giáo dục BVMT trong trường học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung BVMT vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, số lượng các trường triển khai nội dung giáo dục BVMT).

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy - học tập về môi trường.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT, các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Phân tích, đánh giá các mặt được, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong đơn vị.

3. Các hoạt động khác.

II. Kế hoạch BVMT năm 2013

1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

- Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về BVMT cho các cấp học và các trình độ đào tạo.

- Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung BVMT vào các môn học) cho giáo viên, giảng viên.

- Hội thảo và các hình thức tổ chức các hoạt động như tổ chức các cuộc thi, tổ chức sáng tác tranh cổ động về chủ đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Các nhiệm vụ về BVMT năm 2013 được xây dựng và tổng hợp theo biểu mẫu hướng dẫn ở phụ lục kèm theo công văn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về tình hình hoạt động triển khai các nhiệm vụ BVMT năm 2011, ước thực hiện năm 2012, kế hoạch BVMT năm 2013 về Bộ trước ngày 20 tháng 6 năm 2012 và gửi E-mail theo địa chỉ: dvtien@moet.gov.vn

Bộ đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch BVMT năm 2013 của đơn vị và gửi về Bộ đúng thời hạn nêu trên để Bộ kịp tổng hợp xây dựng kế hoạch BVMT năm 2013 và gửi các cơ quan chức năng Nhà nước.

Địa chỉ liên hệ: TS. Đoàn Văn Tiến, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: DĐ: 090.418.5252.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Trọng Hùng

 

PHỤ LỤC

Đơn vị:…………  

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2013

(Kèm theo Công văn số , ngày tháng năm 2012)

1. Tên nhiệm vụ

2. Quản lý nhiệm vụ:

– Cơ quan chủ trì

– Cơ quan phối hợp:

3. Thời gian thực hiện

4. Dự kiến kinh phí

5. Các căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ

6. Mục tiêu nhiệm vụ

7. Phạm vi, quy mô

8. Địa điểm thực hiện

9. Phương pháp thực hiện

10. Nội dung nhiệm vụ

11. Tiến độ thực hiện

12. Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao

13. Dự Toán chi tiết kinh phí thực hiện

 

 

Đơn vị đăng ký

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3051/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.881
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112