Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2990/BNN-KHCN thông báo kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu năm năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2990/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2990/BNN-KHCN
V/v: Thông báo kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia UP BĐKH năm 2013

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2547/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương, tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ "Đánh giá trữ lượng cac bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch năm 2013 thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-BNN-TC ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu năm 2012 cho đơn vị (phụ lục kèm theo).

Trên cơ sở thông báo, Thủ trưởng đơn vị có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo Bộ theo quy chế quản lý hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT; KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ BĐKH NĂM 2013
ĐƠN VỊ: TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
(Kèm theo Công văn só 2990/BNN-KHCN ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị/Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện (BĐ-KT)

KP năm 2013

Ghi chú

1

Đánh giá trữ lượng cac bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam

Viện Điều tra Quy hoạch rừng - ThS. Vũ Tiến Điển

2012-2014

1500

 

Tổng kinh phí

 

 

1500

 

Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2990/BNN-KHCN thông báo kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu năm năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85