Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 04/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được công văn của STài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị hướng dẫn xây dựng, quy trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành tại Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế). Đthống nhất việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Quy chế, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (hiện nay là Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn) có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Đồng thời, theo quy định tại Điều 37 của Quy chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường không được giao trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

2. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thương có trách nhiệm "hướng dẫn các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy định".

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban lấy ý kiến của các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi quý Ủy ban để phối hợp, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCBHĐVN, TCMT, (70
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14/BTNMT-TCMT ngày 04/01/2018 về hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.153

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74