Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9208/BTC-QLN dated July 11, 2017, Implementation of policies on financial management of foreign grant aid which is accounted as revenues of the central-government state budget

Số hiệu: 9208/BTC-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 11/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9208/BTC-QLN
V/v chp hành chế độ qun lý tài chính đối với viện tr không hoàn lại ca nước ngoài thuộc ngun thu nn sách trung ương.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình thực hiện xác nhận viện trợ, Bộ Tài chính nhận thy có nhiu khoản viện trợ được đề nghị xác nhận viện trợ nhưng tin viện trợ/ hàng viện trợ đã được tạm ứng/ mua sm từ thời điểm trước đó khá lâu, không đúng theo quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính (Khoản 7 Điều 7 quy định “Thời điểm lập Tkhai xác nhận viện trợ được khai ngay sau khi chdự án nhận được chứng từ nhập khu hay ngay sau khi chủ dự án nhận được các hóa đơn, chứng từ mua sm hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong nước hoặc ngay khi nhận được giy báo cáo của ngân hàng phục vụ hoặc ca Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tiếp nhận tin viện trợ”), làm nh hưởng đến công tác hạch toán, đối chiếu số liệu, quyết toán và quản lý tài chính vn viện trợ ca ngân sách nhà nước.

Vì vậy, căn cứ các quy định tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Bộ, ngành, địa phương với vai trò là cơ quan chủ quản chỉ đạo các chủ dự án trực thuộc thực hiện kê khai xác nhận viện trợ bng tin, bằng hàng đối vi các khoản viện trợ đã tiếp nhận đúng quy định để làm thủ tục xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách, đặc biệt đối với các khoản viện trợ bng tin và hàng từ năm 2017 trở đi. Quý cơ quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, không trùng lp của số liệu.

2. Đề nghị các cơ quan chủ quản đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn tạm ứng đúng thời hạn quy định đthực hiện quyết toán ngân sách nhà nước cui năm theo nội dung công văn số 3823/BTC-QLN ngày 23/3/2017 của Bộ Tài chính về việc thông báo số liệu ghi thu, ghi chi tạm ng vn viện trợ tính đến ngày 31/1/2017.

3. Đthuận lợi trong việc đối chiếu số liệu gia Bộ Tài chính và cơ quan chquản khi thực hiện công tác quyết toán ngân sách hàng năm, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các ch dự án trong thng kê, lưu trữ số liệu, tài liệu, tăng vai trò của cơ quan chủ quản đối với quản lý tài chính nguồn viện trợ. Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan chủ quản lưu ý nhắc các chủ dự án có công văn bổ sung các thông tin báo cáo số liệu về tình hình xác nhận viện trợ của dự án, số hoàn tạm ứng và tình hình quyết toán của Dự án cho đến thời điểm làm tờ khai xác nhận viện trợ và đính kèm tờ khai xác nhận viện trợ.

4. Hướng xử lý và hạch toán đối vi từng trường hợp cụ th:

a) Đối với khoản viện trợ (tiền và hàng) chủ dự án đã nhận trong năm 2017 nhưng chưa thực hiện xác nhận viện trợ: Chdự án khn trương gửi T khai xác nhận viện trợ đến Bộ Tài chính để Bộ Tài chính hạch toán thu ngân sách nhà nước và chi tạm ứng. Thời hạn chi tiêu trong năm tài chính thực hiện theo đúng quy định hiện hành của ngân sách nhà nước. Cơ quan chủ qun gi công văn hoàn tạm ứng đến Bộ Tài chính theo định kỳ hàng quý nhưng không chậm hơn thời hạn chnh lý quyết toán ngân sách nhà nước (ngày 31/1/2018).

b) Đi với viện trợ bng tin đã hạch toán thu ngân sách nhà nước và chi tạm ng từ năm 2016 trvề trước nhưng chưa làm thủ tục hoàn tạm ứng và đã được Bộ Tài chính thng kê, đôn đốc hoàn tạm ứng theo công văn s 3823/BTC-QLN nêu trên: Cơ quan chquản tiếp tục gửi công văn hoàn tạm ứng đến Bộ Tài chính để Bộ Tài chính hạch toán thực chi. Niên độ hạch toán là 2017.

c) Đối với viện trợ bng tin chdự án đã nhận từ năm 2016 tr vtrước nhưng chưa làm thủ tục xác nhận viện trợ: Cơ quan chủ quản đôn đốc chủ dự án gửi Tờ khai xác nhận viện trợ đến Bộ Tài chính trước 30/9/2017 để Bộ Tài chính hạch toán tạm ứng và thực chi (nếu đã đủ điều kiện thực chi). Niên độ hạch toán là 2017.

- Sau ngày 30/9/2017, Bộ Tài chính sẽ dừng xác nhận viện trợ đối với khoản viện trợ chủ dự án đã nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục xác nhận viện trợ. Các khoản vn đã nhận mà không xác nhận được là viện trợ (do không thực hiện thủ tục xác nhận viện trợ) thì cơ quan chủ quản, chủ dự án đề xuất phương án xử lý phù hợp với quy định và thỏa thuận chuyn vốn (nộp thuế đối với các giao dịch từ khoản vốn đã nhận hoặc trả lại bên chuyn vn nếu phù hợp với thỏa thuận với bên chuyn vốn).

- Sau ngày 31/12/2017, đối với số vn viện trợ chủ dự án đã tiếp nhận từ năm 2016 trở vtrước và đã xác nhận viện trợ (đã ghi thu ngân sách nhà nước và chi tạm ng) nhưng chưa có các tài liệu, chứng từ chứng minh được việc đã sử dụng để chuyn thành thực chi, đề nghị quan chủ quản, chủ dự án xây dựng phương án nộp ngân sách nhà nước hoặc trlại nhà tài trợ phù hợp với thỏa thuận viện trợ.

- Bộ Tài chính sẽ kiến nghị cơ quan ch qun không đề xuất, phê duyệt các khoản viện trợ mới đối với các chdự án không thực hiện đúng quy định về quản lý vn viện trợ.

Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan và các chủ dự án phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN;
- KBNN;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: V
T, QLN (50b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 9208/BTC-QLN
Re: Implementation of policies on financial management of foreign grant aid which is accounted as revenues of the central-government state budget.

Hanoi, July 11, 2017

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies, the Government's affiliates;
- People's Committees of provinces or
central-affiliated cities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9208/BTC-QLN dated July 11, 2017, Implementation of policies on financial management of foreign grant aid which is accounted as revenues of the central-government state budget

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.200

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75