Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 9557/BTC-BCĐHĐHTNS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Dự án Hiện đại hóa thu NSNN Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 22/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA THU NSNN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9557/BTC-BCĐHĐHTNS
V/v chuẩn bị triển khai mở rộng “Dự án Hiện đại hóa thu NSNN” đáp ứng kế hoạch Tabmis 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan các tỉnh/TP trực thuộc TW (danh sách kèm theo)

 

Để đáp ứng kế hoạch triển khai Tabmis 2010, Ban chỉ đạo dự án Hiện đại hóa thu NSNN sẽ triển khai mở rộng cho các đơn vị Thuế, Kho bạc, Hải quan (riêng cơ quan Tài chính có kế hoạch triển khai sau) trong tháng 8 và tháng 9/2010 (danh sách chi tiết các điểm triển khai theo phụ lục 01 đính kèm). Để chuẩn bị triển khai, các đơn vị cần thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Thành lập hoặc bổ sung thành phần Ban chỉ đạo địa phương và Tổ triển khai địa phương:

- Giao Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với các đơn vị Kho bạc, Hải quan ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo (đối với tỉnh triển khai mới) hoặc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo (đối với tỉnh triển khai mở rộng cho các đơn vị quận/huyện).

- Thành phần Ban chỉ đạo địa phương và Tổ triển khai địa phương theo phụ lục 02 đính kèm.

- Trách nhiệm của Ban chỉ đạo địa phương:

+ Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo dự án.

+ Bố trí cán bộ có năng lực, tham gia đầy đủ và có trách nhiệm.

+ Báo cáo kết quả triển khai cho Ban chỉ đạo dự án.

- Trách nhiệm của Tổ triển khai địa phương:

+ Lập kế hoạch triển khai trình Ban chỉ đạo phê duyệt

+ Thực hiện triển khai theo kế hoạch.

+ Phối hợp chặt chẽ với Tổ triển khai Trung ương và đối tác tổ chức triển khai và vận hành tại các điểm.

2. Chuẩn hóa dữ liệu truyền cho cơ quan Kho bạc:

Cơ quan Thuế, Cơ quan Hải quan thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về danh bạ NNT, số thuế phải nộp và tờ khai Hải quan tại các điểm trong danh sách triển khai để cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho KBNN.

- Cơ quan Thuế có trách nhiệm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Danh bạ NNT (MST, tên NNT, địa chỉ, MLNS), số thuế (MST, loại thuế, kỳ thuế, số thuế).

- Cơ quan Hải quan có trách nhiệm rà soát, chuẩn hóa tờ khai Hải quan (MST, số tờ khai, mã loại hình, ngày đăng ký tờ khai).

Ban chỉ đạo đề nghị để đơn vị hoàn thành các công việc chuẩn bị triển khai trước ngày 31/07/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN;
- TCHQ;
- Cục TH&TKTC;
- Vụ KK;
- Lưu: VT, TCT (VT, CNTT).

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA THU NSNN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
Lê Hồng Hải

 

DANH SÁCH

CÁC CỤC THUẾ, KHO BẠC NHÀ NƯỚC, CỤC HẢI QUAN CÁC TỈNH/TP TRỰC THUỘC TW TRIỂN KHAI DỰ ÁN HĐH THU NSNN

STT

Cục Thuế

KBNN tỉnh

Cục Hải quan

1

Bến Tre

Bến Tre

Quảng Bình

2

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Quảng Trị

3

Quảng Bình

Quảng Bình

Quảng Nam

4

Quảng Trị

Quảng Trị

Hải Phòng

5

Nghệ An

Nghệ An

Bình Phước

6

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Hà Nội

7

Quảng Nam

Quảng Nam

Cà Mau

8

Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế

Hà Giang

9

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Lạng Sơn

10

Thái Bình

Thái Bình

Kiên Giang

11

Nam Định

Nam Định

Lào Cai

12

Vĩnh Long

Vĩnh Long

 

13

Trà Vinh

Trà Vinh

 

14

Đồng Nai

Đồng Nai

 

15

Bình Dương

Bình Dương

 

16

Tây Ninh

Tây Ninh

 

17

Bình Phước

Bình Phước

 

18

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

 

19

Phú Thọ

Phú Thọ

 

20

Cà Mau

Cà Mau

 

21

Bạc Liêu

Bạc Liêu

 

22

Cần Thơ

Cần Thơ

 

23

Sóc Trăng

Sóc Trăng

 

24

Hậu Giang

Hậu Giang

 

25

Hà Giang

Hà Giang

 

26

Tuyên Quang

Tuyên Quang

 

27

Bắc Giang

Bắc Giang

 

28

Lạng Sơn

Lạng Sơn

 

29

Bắc Ninh

Bắc Ninh

 

30

Kiên Giang

Kiên Giang

 

31

An Giang

An Giang

 

32

Đồng Tháp

Đồng Tháp

 

33

Yên Bái

Yên Bái

 

34

Lào Cai

Lào Cai

 

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TRIỂN KHAI
(kèm theo công văn số 9557/BTC-BCĐHĐHTNS ngày 22/07/2010 của Bộ Tài chính)

STT

Cơ quan thuế

Cơ quan Hải quan

Cơ quan KBNN

1

Tỉnh Bến Tre

 

Tỉnh Bến Tre

 

CCT Mỏ Cày Nam

 

KBNN Mỏ Cày Nam

2

Tỉnh Đà Nẵng

 

Tỉnh Đà Nẵng

 

CCT Cẩm Lệ

 

KBNN Cẩm Lệ

3

Tỉnh Quảng Bình

 

Tỉnh Quảng Bình

 

CT Quảng Bình

Cục Hải quan Quảng Bình

Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Bình

Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình

Chi cục HQ CK Cảng Gianh Quảng Bình

Chi cục KTSTQ HQ Quảng Binh

VP KBNN Quảng Bình

 

CCT Tuyên Hóa

KBNN Tuyên Hóa

 

CCT Minh Hóa

KBNN Minh Hóa

 

CCT Quảng Trạch

KBNN Quảng Trạch

 

CCT Bố Trạch

KBNN Bố Trạch

 

CCT Lệ Thủy

KBNN Lệ Thủy

 

CCT Quảng Ninh

KBNN Quảng Ninh

 

CCT Thị xã Đồng Hới

Phòng giao dịch KBNN

4

Tỉnh Quảng Trị

 

Tỉnh Quảng Trị

 

CT Quảng Trị

Cục Hải quan Quảng Trị

Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị

Chi cục HQ CK Cảng của Việt Quảng Trị

Chi cục KTSTQ HQ Quảng Trị

Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị

Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo

VP KBNN Quảng Trị

 

CCT Hướng Hóa

KBNN Hướng Hóa

 

CCT Vĩnh Linh

KBNN Vĩnh Linh

 

CCT Gio Linh

KBNN Gio Linh

 

CCT Thị xã Quảng Trị

KBNN Thị xã Quảng Trị

 

CCT Triệu Phong

KBNN Triệu Phong

 

CCT Hải lăng

KBNN Hải lăng

 

CCT Cam Lộ

KBNN Cam Lộ

 

CCT Đa Krông

KBNN Đa Krông

 

CCT Thị xã Đông Hà

Phòng giao dịch KBNN

 

CCT huyện đảo Cồn Cỏ

 

5

Tỉnh Nghệ An

 

Tỉnh Nghệ An

 

CCT Diễn Châu

 

KBNN Diễn Châu

 

CCT Yên Thành

 

KBNN Yên Thành

 

CCT Quỳnh Lưu

 

KBNN Quỳnh Lưu

 

CCT Nghi Lộc

 

KBNN Nghi Lộc

 

CCT Hưng Nguyên

 

KBNN Hưng Nguyên

 

CCT Nam Đàn

 

KBNN Nam Đàn

 

CCT Thanh Chương

 

KBNN Thanh Chương

 

CCT Anh Sơn

 

KBNN Anh Sơn

 

CCT Đô Lương

 

KBNN Đô Lương

 

CCT Nghĩa Đàn

 

KBNN Nghĩa Đàn

 

CCT Tân Kỳ

 

KBNN Tân Kỳ

 

CCT Quỳ Hợp

 

KBNN Quỳ Hợp

 

CCT Quế Phong

 

KBNN Quế Phong

 

CCT Con Cuông

 

KBNN Con Cuông

 

CCT Tương Dương

 

KBNN Tương Dương

 

CCT Kỳ Sơn

 

KBNN Kỳ Sơn

 

CCT Quỳ Châu

 

KBNN Quỳ Châu

 

CCT Thị xã Cửa Lò

 

KBNN Thị xã Cửa Lò

 

CCT Thành phố Vinh

 

KBNN Thành phố Vinh

 

CCT Thái Hòa

 

KBNN Thái Hòa

6

Tỉnh Hà Tĩnh

 

Tỉnh Hà Tĩnh

 

CCT Hương Sơn

 

KBNN Hương Sơn

 

CCT Hương Khê

 

KBNN Hương Khê

 

CCT Đức Thọ

 

KBNN Đức Thọ

 

CCT Nghi Xuân

 

KBNN Nghi Xuân

 

CCT Can Lộc

 

KBNN Can Lộc

 

CCT Thạch Hà

 

KBNN Thạch Hà

 

CCT Cẩm Xuyên

 

KBNN Cẩm Xuyên

 

CCT Kỳ Anh

 

KBNN Kỳ Anh

 

CCT Thị xã Hồng Lĩnh

 

KBNN Thị xã Hồng Lĩnh

 

CCT Vụ Quang

 

KBNN Vụ Quang

 

CCT Lộc Hà

 

KBNN Lộc Hà

 

CCT Thị xã Hà Tĩnh

 

Phòng Giao dịch KBNN Hà Tĩnh

7

Tỉnh Quảng Nam

 

Tỉnh Quảng Nam

 

CT Quảng Nam

Cục Hải quan Quảng Nam

Chi cục HQ CK Nam Giang Quảng Nam

Chi cục HQ CK cảng Ký Hà

Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc

Chi cục KTSTQ Quảng Nam

VP KBNN Quảng Nam

 

CCT Thị xã Hội An

KBNN Hội An

 

CCT Điện Bàn

KBNN Điện Bàn

 

CCT Quế Sơn

KBNN Quế Sơn

 

CCT Núi Thành

KBNN Núi Thành

 

CCT Thăng Bình

KBNN Thăng Bình

 

CCT Đại Lộc

KBNN Đại Lộc

 

CCT Tiên Phước

KBNN Tiên Phước

 

CCT Bắc Trà My

KBNN Bắc Trà My

 

CCT Đông Giang

KBNN Đông Giang

 

CCT Nam Giang

KBNN Nam Giang

 

CCT Phước Sơn

KBNN Phước Sơn

 

CCT Hiệp Đức

KBNN Hiệp Đức

 

CCT Duy Xuyên

KBNN Duy Xuyên

 

CCT Nam Trà My

KBNN Nam Trà My

 

CCT Tây Giang

KBNN Tây Giang

 

CCT Phú Ninh

KBNN Phú Ninh

 

CCT Thị xã Tam Kỳ

KBNN Tam Kỳ

 

CCT Nông Sơn

KBNN Nông Sơn

8

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

CCT Hương Trà

 

KBNN Hương Trà

 

CCT Quảng Điền

 

KBNN Quảng Điền

 

CCT Phong Điền

 

KBNN Phong Điền

 

CCT Phú Lộc

 

KBNN Phú Lộc

 

CCT Nam Đông

 

KBNN Nam Đông

 

CCT A Lưới

 

KBNN A Lưới

 

CCT Phú Vang

 

KBNN Phú Vang

 

CCT Hương Thủy

 

KBNN Hương Thủy

9

Tỉnh Quảng Ngãi

 

Tỉnh Quảng Ngãi

 

CCT Bình Sơn

 

KBNN Bình Sơn

 

CCT Trà Bồng

 

KBNN Trà Bồng

 

CCT Sơn Tịnh

 

KBNN Sơn Tịnh

 

CCT Sơn Hà

 

KBNN Sơn Hà

 

CCT Tư Nghĩa

 

KBNN Tư Nghĩa

 

CCT Nghĩa Hành

 

KBNN Nghĩa Hành

 

CCT Mộ Đức

 

KBNN Mộ Đức

 

CCT Minh Long

 

KBNN Minh Long

 

CCT Đức Phổ

 

KBNN Đức Phổ

 

CCT Ba Tơ

 

KBNN Ba Tơ

 

CCT Lý Sơn

 

KBNN Lý Sơn

 

CCT Sơn Tây

 

KBNN Sơn Tây

 

CCT Tây Trà

 

KBNN Tây Trà

 

CCT Thị xã Quảng Ngãi

 

Phòng Giao dịch KBNN Quảng Ngãi

10

Tỉnh Thái Bình

 

Tỉnh Thái Bình

 

CT Thái Bình

Chi cục Hải quan Thái Bình

VP KBNN Thái Bình

 

CCT Tiền hải

KBNN Tiền hải

 

CCT Quỳnh Phụ

KBNN Quỳnh Phụ

 

CCT Đông Hưng

KBNN Đông Hưng

 

CCT Thái Thụy

KBNN Thái Thụy

 

CCT Vũ Thư

KBNN Vũ Thư

 

CCT Kiến Xương

KBNN Kiến Xương

 

CCT Hưng Hà

KBNN Hưng Hà

 

CCT Thị xã Thái Bình

Phòng Giao dịch - KBNN Thái Bình

11

Tỉnh Nam Định

 

Tỉnh Nam Định

 

CCT Xuân Trường

 

KBNN Xuân Trường

 

CCT Nghĩa Hưng

 

KBNN Nghĩa Hưng

 

CCT Hải Hậu

 

KBNN Hải Hậu

 

CCT Vụ Bản

 

KBNN Vụ Bản

 

CCT Ý Yên

 

KBNN Ý Yên

 

CCT Trực Ninh

 

KBNN Trực Ninh

 

CCT Mỹ Lộc

 

KBNN Mỹ Lộc

 

CCT Giao Thủy

 

KBNN Giao Thủy

 

CCT Nam Trực

 

KBNN Nam Trực

 

CCT Thành phố Nam Định

 

KBNN Thành phố Nam Định

12

Tỉnh Vĩnh Long

 

Tỉnh Vĩnh Long

 

CCT Trà Ôn

 

KBNN Trà Ôn

 

CCT Long Hồ

 

KBNN Long Hồ

 

CCT Tam Bình

 

KBNN Tam Bình

 

CCT Bình Minh

 

KBNN Bình Minh

 

CCT Vũng Liêm

 

KBNN Vũng Liêm

 

CCT Mang Thít

 

KBNN Mang Thít

 

CCT Bình Tân

 

KBNN Bình Tân

 

CCT Thị xã Vĩnh Long

 

Phòng giao dịch - KBNN Vĩnh Long

13

Tỉnh Trà Vinh

 

Tỉnh Trà Vinh

 

CT Trà Vinh

 

VP KBNN  Trà Vinh

 

CCT Châu Thành

 

KBNN Châu Thành

 

CCT Càng Long

 

KBNN Càng Long

 

CCT Trà Cú

 

KBNN Trà Cú

 

CCT Cầu Ngang

 

KBNN Cầu Ngang

 

CCT Duyên Hải

 

KBNN Duyên Hải

 

CCT Tiểu Cần

 

KBNN Tiểu Cần

 

CCT Cầu Kè

 

KBNN Cầu Kè

 

CCT Thị xã Trà Vinh

 

Phòng Giao dịch KBNN Trà Vinh

14

Tỉnh Đồng Nai

 

Tỉnh Đồng Nai

 

CCT Vĩnh Cửu

 

KBNN Vĩnh Cửu

 

CCT Tân Phú

 

KBNN Tân Phú

 

CCT Định Quán

 

KBNN Định Quán

 

CCT Thống Nhất

 

KBNN Thống Nhất

 

CCT Cẩm Mỹ

 

KBNN Cẩm Mỹ

15

Tỉnh Bình Dương

 

Tỉnh Bình Dương

 

CCT Phú Giáo

 

KBNN Phú Giáo

16

Tỉnh Tây Ninh

 

Tỉnh Tây Ninh

 

CCT Tân Biên

 

KBNN Tân Biên

 

CCT Tân Châu

 

KBNN Tân Châu

 

CCT Châu Thành

 

KBNN Châu Thành

 

CCT Dương Minh Châu

 

KBNN Dương Minh Châu

 

CCT Bến Cầu

 

KBNN Bến Cầu

 

CCT Gò Dầu

 

KBNN Gò Dầu

 

CCT Trảng Bàng

 

KBNN Trảng Bàng

 

CCT Hòa Thành

 

KBNN Hòa Thành

17

Tỉnh Bình Phước

 

Tỉnh Bình Phước

 

CT Bình Phước

Cục Hải quan Bình Phước

Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước

Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước

Chi cục KTSTQ HQ Bình Phước

VP KBNN Bình Phước

 

CCT Bình Long

KBNN Bình Long

 

CCT Lộc Ninh

KBNN Lộc Ninh

 

CCT Phước Long

KBNN Phước Long

 

CCT Bù Đăng

KBNN Bù Đăng

 

CCT Đồng Phú

KBNN Đồng Phú

 

CCT Chơn Thành

KBNN Chơn Thành

 

CCT Bù Đốp

KBNN Bù Đốp

 

CCT Hớn Quản

 

 

CCT Bù Gia Mập

 

 

CCT Thị xã Đồng Xoài

 

18

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

CCT Tam Dương

Chi cục HQ Phúc Yên

KBNN Tam Dương

 

CCT Lập Thạch

KBNN Lập Thạch

 

CCT Vĩnh Tường

KBNN Vĩnh Tường

 

CCT Yên Lạc

KBNN Yên Lạc

 

CCT Bình Xuyên

KBNN Bình Xuyên

 

CCT Tam Đảo

KBNN Tam Đảo

 

CCT Phúc Yên

KBNN Phúc Yên

 

CCT Sông Lô

KBNN Sông Lô

19

Tỉnh Phú Thọ

 

Tỉnh Phú Thọ

 

CCT Thị xã Phú Thọ

 

KBNN Thị xã Phú Thọ

 

CCT Cẩm Khê

 

KBNN Cẩm Khê

 

CCT Thanh Ba

 

KBNN Thanh Ba

 

CCT Đoan Hùng

 

KBNN Đoan Hùng

 

CCT Phù Ninh

 

KBNN Phù Ninh

 

CCT Tam Nông

 

KBNN Tam Nông

 

CCT Thanh Sơn

 

KBNN Thanh Sơn

 

CCT Yên Lập

 

KBNN Yên Lập

 

CCT Hạ Hòa

 

KBNN Hạ Hòa

 

CCT Lâm Thao

 

KBNN Lâm Thao

 

CCT Thanh Thủy

 

KBNN Thanh Thủy

 

CCT Tân Sơn

 

KBNN Tân Sơn

20

Tỉnh Cà Mau

 

Tỉnh Cà Mau

 

CT Cà Mau

Cục Hải quan Cà Mau

Chi cục HQ CK Sông Đốc

Chi cục HQ CK cảng Năm Căn Cà Mau

Chi cục KTSTQ HQ Cà Mau

VP KBNN Cà Mau

 

CCT Thới Bình

KBNN Thới Bình

 

CCT Cái Nước

KBNN Cái Nước

 

CCT Đầm Dơi

KBNN Đầm Dơi

 

CCT Năm Căn

KBNN Năm Căn

 

CCT Trần Văn Thời

KBNN Trần Văn Thời

 

CCT U Minh

KBNN U Minh

 

CCT Phú Tân

KBNN Phú Tân

 

CCT Ngọc Hiển

KBNN Ngọc Hiển

 

CCT Thị xã Cà Mau

Phòng Giao dịch KBNN  Cà Mau

21

Tỉnh Bạc Liêu

 

Tỉnh Bạc Liêu

 

CT Bạc Liêu

 

VP KBNN Bạc Liêu

 

CCT Phước Long

 

KBNN Phước Long

 

CCT Hòa Bình

 

KBNN Hòa Bình

 

CCT Gia Rai

 

KBNN Gia Rai

 

CCT Hồng Dân

 

KBNN Hồng Dân

 

CCT Đông Hải

 

KBNN Đông Hải

 

CCT Vĩnh Lợi

 

KBNN Vĩnh Lợi

 

CCT Thị xã Bạc Liêu

 

Phòng Giao dịch KBNN Bạc Liêu

22

Tỉnh Cần Thơ

 

Tỉnh Cần Thơ

 

CCT Cái Răng

 

KBNN Cái Răng

 

CCT Thốt Nốt

 

KBNN Thốt Nốt

 

CCT Ô Môn

 

KBNN Ô Môn

 

CCT Cờ Đỏ

 

KBNN Cờ Đỏ

 

CCT Vĩnh Thạnh

 

KBNN Vĩnh Thạnh

 

CCT Bình Thủy

 

KBNN Bình Thủy

 

CCT Phong Điền

 

KBNN Phong Điền

 

CCT Ninh Kiều

 

KBNN Ninh Kiều

 

CCT Thới Lai

 

KBNN Thới Lai

23

Tỉnh Sóc Trăng

 

Tỉnh Sóc Trăng

 

CT Sóc Trăng

 

VP KBNN Sóc Trăng

 

CCT Kế Sách

 

KBNN Kế Sách

 

CCT Mỹ Tú

 

KBNN Mỹ Tú

 

CCT Long Phú

 

KBNN Long Phú

 

CCT Thạnh Trị

 

KBNN Thạnh Trị

 

CCT Mỹ Xuyên

 

KBNN Mỹ Xuyên

 

CCT Vĩnh Châu

 

KBNN Vĩnh Châu

 

CCT Cù Lao Dung

 

KBNN Cù Lao Dung

 

CCT Ngã Năm

 

KBNN Ngã Năm

 

CCT Thị xã Sóc Trăng

 

Phòng Giao dịch - KBNN Sóc Trăng

 

CCT Châu Thành

 

KBNN Châu Thành

24

Tỉnh Hậu Giang

 

Tỉnh Hậu Giang

 

CT Hậu Giang

 

VP KBNN Hậu Giang

 

CCT Châu Thành

 

KBNN Châu Thành

 

CCT Phụng Hiệp

 

KBNN Phụng Hiệp

 

CCT Châu Thành A

 

KBNN Châu Thành A

 

CCT Long Mỹ

 

KBNN Long Mỹ

 

CCT Vị Thủy

 

KBNN Vị Thủy

 

CCT Ngã Bẩy

 

KBNN Ngã Bẩy

 

CCT Thị xã Vị Thanh

 

 

25

Tỉnh Hà Giang

 

Tỉnh Hà Giang

 

CT Hà Giang

Cục Hải quan Hà Giang

Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang

Chi cục HQ CK Săm Pun Hà Giang

Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang

Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang

Chi cục KTSTQ Hà Giang

VP KBNN Hà Giang

 

CCT Bắc Mê

KBNN Bắc Mê

 

CCT Bắc Quang

KBNN Bắc Quang

 

CCT Đồng Văn

KBNN Đồng Văn

 

CCT Hoàng Su Phì

KBNN Hoàng Su Phì

 

CCT Mèo Vạc

KBNN Mèo Vạc

 

CCT Quản Bạ

KBNN Quản Bạ

 

CCT Vị Xuyên

KBNN Vị Xuyên

 

CCT Xín Mần

KBNN Xín Mần

 

CCT Yên Minh

KBNN Yên Minh

 

CCT Quang Bình

KBNN Quang Bình

 

CCT Thị xã Hà Giang

Phòng giao dịch - KBNN Hà Giang

26

Tỉnh Tuyên Quang

 

Tỉnh Tuyên Quang

 

CT Tuyên Quang

 

VP KBNN Tuyên Quang

 

CCT Chiêm Hóa

 

KBNN Chiêm Hóa

 

CCT Hàm Yên

 

KBNN Hàm Yên

 

CCT Na Hang

 

KBNN Na Hang

 

CCT Sơn Dương

 

KBNN Sơn Dương

 

CCT Yên Sơn

 

KBNN Yên Sơn

 

CCT Thị xã Tuyên Quang

 

Phòng Giao dịch - KBNN Tuyên Quang

27

Tỉnh Bắc Giang

 

Tỉnh Bắc Giang

 

CCT Lục Nam

 

KBNN Lục Nam

 

CCT Sơn Động

 

KBNN Sơn Động

 

CCT Hiệp Hòa

 

KBNN Hiệp Hòa

 

CCT Yên Dũng

 

KBNN Yên Dũng

 

CCT Lạng Giang

 

KBNN Lạng Giang

 

CCT Lục Ngạn

 

KBNN Lục Ngạn

 

CCT Việt Yên

 

KBNN Việt Yên

 

CCT Yên Thế

 

KBNN Yên Thế

 

CCT Tân Yên

 

KBNN Tân Yên

 

CCT Thị xã Bắc Giang

 

 

28

Tỉnh Lạng Sơn

 

Tỉnh Lạng Sơn

 

CT Lạng Sơn

Chi cục HQ cửa khẩu Bình nghi Lạng Sơn

Chi cục HQ CK Đồng Đăng Lạng Sơn

Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn

Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn

Chi cục HQ Cốc Nam Lạng Sơn

Chi cục HQ Tân Thanh Lạng Sơn

Chi cục KTSTQ Lạng Sơn

Chi cục HQ ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng

VP KBNN Lạng Sơn

 

CCT Hữu Lũng

KBNN Hữu Lũng

 

CCT Văn Lãng

KBNN Văn Lãng

 

CCT Bình Gia

KBNN Bình Gia

 

CCT Văn Quan

KBNN Văn Quan

 

CCT Đình Lập

KBNN Đình Lập

 

CCT Bắc Sơn

KBNN Bắc Sơn

 

CCT Tràng Định

KBNN Tràng Định

 

CCT Chi Lăng

KBNN Chi Lăng

 

CCT Lộc Bình

KBNN Lộc Bình

 

CCT Cao Lộc

KBNN Cao Lộc

 

CCT Thành phố Lạng Sơn

 

29

Tỉnh Bắc Ninh

 

Tỉnh Bắc Ninh

 

CT Bắc Ninh

Chi cục HQ Bắc Ninh

VP KBNN Bắc Ninh

 

CCT Yên Phong

KBNN Yên Phong

 

CCT Lương Tài

KBNN Lương Tài

 

CCT Tiên Du

KBNN Tiên Du

 

CCT Quế Võ

KBNN Quế Võ

 

CCT Thuận Thành

KBNN Thuận Thành

 

CCT Thị xã Bắc Ninh

KBNN Thị xã Bắc Ninh

 

CCT Từ Sơn

KBNN Từ Sơn

 

CCT Gia Bình

KBNN Gia Bình

30

Tỉnh Kiên Giang

 

Tỉnh Kiên Giang

 

CT Kiên Giang

Cục Hải quan Kiên Giang

HQ cửa khẩu Hà Tiên Kiên Giang

HQ cảng biển Hòn Thơm Kiên Giang

Chi cục HQ CK cảng Hòn Chông Kiên Giang

Chi cục KTSTQ Hải quan Kiên Giang

Chi cục HQ Phú Quốc Kiên Giang

Chi cục CK Quốc tế Hà Tiên

VP KBNN Kiên Giang

 

CCT Vĩnh Thuận

KBNN Vĩnh Thuận

 

CCT Hòn Đất

KBNN Hòn Đất

 

CCT Gò Quạo

KBNN Gò Quạo

 

CCT An Minh

KBNN An Minh

 

CCT An Biên

KBNN An Biên

 

CCT Châu Thành

KBNN Châu Thành

 

CCT Kiên Lương

KBNN Kiên Lương

 

CCT Tân Hiệp

KBNN Tân Hiệp

 

CCT Phú Quốc

KBNN Phú Quốc

 

CCT Giồng Riềng

KBNN Giồng Riềng

 

CCT Thị xã Hà Tiên

KBNN Thị xã Hà Tiên

 

CCT U Minh Thượng

KBNN U Minh Thượng

 

CCT Giang Thành

Phòng Giao dịch - KBNN Kiên Giang

 

CCT Thị xã Rạch Giá

 

31

Tỉnh An Giang

 

Tỉnh An Giang

 

CCT Tri Tôn

 

KBNN Tri Tôn

 

CCT Tịnh Biên

 

KBNN Tịnh Biên

 

CCT Thoại Sơn

 

KBNN Thoại Sơn

 

CCT Châu Thành

 

KBNN Châu Thành

 

CCT An Phú

 

KBNN An Phú

32

Tỉnh Đồng Tháp

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

CCT Sa Đéc

 

KBNN Sa Đéc

 

CCT Châu Thành

 

KBNN Châu Thành

 

CCT Tam Nông

 

KBNN Tam Nông

 

CCT Thanh Bình

 

KBNN Thanh Bình

 

CCT Hồng Ngự

 

KBNN Hồng Ngự

 

CCT Lấp Vò

 

KBNN Lấp Vò

 

CCT Lai Vung

 

KBNN Lai Vung

 

CCT Tháp Mười

 

KBNN Tháp Mười

 

CCT Tân Hồng

 

KBNN Tân Hồng

 

CCT Cao Lãnh

 

KBNN Cao Lãnh

 

CCT Thị xã Hồng Ngự

 

KBNN Thị xã Hồng Ngự

33

Tỉnh Yên Bái

 

Tỉnh Yên Bái

 

CT Yên Bái

 

VP KBNN Yên Bái

 

CCT Mù Cang Chải

 

KBNN Mù Cang Chải

 

CCT Trấn Yên

 

KBNN Trấn Yên

 

CCT Yên Bình

 

KBNN Yên Bình

 

CCT Lục Yên

 

KBNN Lục Yên

 

CCT Văn Chấn

 

KBNN Văn Chấn

 

CCT Trạm Tấu

 

KBNN Trạm Tấu

 

CCT Văn Yên

 

KBNN Văn Yên

 

CCT Nghĩa Lộ

 

KBNN Nghĩa Lộ

 

CCT Thành phố Yên Bái

 

Phòng Giao dịch - KBNN Yên Bái

34

Tỉnh Lào Cai

 

Tỉnh Lào Cai

 

CT Lào Cai

Cục Hải quan Lào Cai

Chi cục KTSTQ Lào Cai

Chi cục Hải quan CK Lào Cai

Chi cục Hải quan ga đường sắt Lào Cai

Chi cục Hải quan Bắc Hà Lào Cai

Chi cục Hải quan Bưu điện Lào Cai

Chi cục HQ CK Mường Khương Lào Cai

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

VP KBNN Lào Cai

 

CCT TP Lào Cai

KBNN TP Lào Cai

 

CCT Mường Khương

KBNN Mường Khương

 

CCT Văn Bàn

KBNN Văn Bàn

 

CCT Sa Pa

KBNN Sa Pa

 

CCT Bảo Thắng

KBNN Bảo Thắng

 

CCT Bảo Yên

KBNN Bảo Yên

 

CCT Bắc Hà

KBNN Bắc Hà

 

CCT Bát Xát

KBNN Bát Xát

 

CCT Si Ma Cai

KBNN Si Ma Cai

 

PHỤ LỤC 02

THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG VÀ TỔ TRIỂN KHAI ĐỊA PHƯƠNG
(kèm theo công văn số 9557/BTC-BCĐHĐHTNS ngày 22/07/2010 của Bộ Tài chính)

1. Thành phần Ban chỉ đạo địa phương:

+ Cơ quan Thuế: Cục trưởng Cục Thuế (Trưởng ban).

+ Cơ quan Kho bạc: 01 Phó giám đốc Kho bạc tỉnh/thành phố.

+ Cơ quan Hải quan: 01 Cục phó Cục Hải quan (hoặc Chi cục trưởng Chi cục thuế Hải quan đối với những tỉnh không có Cục Hải quan).

2. Thành phần Tổ triển khai địa phương:

Cơ quan Thuế:

+ Văn phòng Cục thuế (Tổ trưởng):

- 01 lãnh đạo phòng kê khai và kế toán thuế.

- 01 lãnh đạo phòng Tin học.

- 01 cán bộ kế toán của phòng Kê khai và kế toán thuế.

- 02 cán bộ kỹ thuật của phòng Tin học.

+ Chi cục thuế các quận/huyện:

- 01 Lãnh đạo Chi cục.

- Đội trưởng Đội Kê khai kế toán thuế và Tin học.

- 01 cán bộ làm công tác kế toán và 01 cán bộ quản trị mạng.

Kho bạc Nhà nước:

+ Văn phòng KBNN Tỉnh/thành phố:

- 01 lãnh đạo phòng tin học.

- 01 lãnh đạo phòng kế toán.

- 01 lãnh đạo phòng Kho quỹ.

- 01 cán bộ kế toán thu NSNN, 01 cán bộ Kho quỹ và 01 cán bộ phòng tin học.

+ Kho bạc Nhà nước các quận/huyện:

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận/huyện.

- 01 cán bộ kế toán, 01 cán bộ kho quỹ và 01 cán bộ tin học.

Cơ quan Hải quan:

+ Cục Hải quan:

- 01 Trưởng trung tâm dữ liệu.

- 01 Lãnh đạo phòng nghiệp vụ.

- 01 cán bộ công nghệ thông tin.

- 01 cán bộ nghiệp vụ (liên quan đến công tác kế toán).

+ Chi cục Hải quan các quận/huyện:

- 01 Lãnh đạo Chi cục.

- 01 cán bộ làm công tác kế toán (liên quan đến kho bạc).

* Ghi chú:

- Với các tỉnh triển khai mới, Cục trưởng Cục Thuế ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai địa phương.

- Với các tỉnh còn lại, Cục trưởng Cục Thuế ra quyết định bổ sung thành viên Tổ triển khai địa phương là đại diện các điểm được triển khai bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9557/BTC-BCĐHĐHTNS ngày 22/07/2010 chuẩn bị triển khai mở rộng “Dự án Hiện đại hóa thu Ngân sách nhà nước” đáp ứng kế hoạch Tabmis 2010 do Ban Chỉ đạo Dự án Hiện đại hóa thu NSNN ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!